Činnosť

Zápisnica
zo zasadnutia Valného zhromaždenia (Najvyššieho orgánu) Partnerstva horného Turca k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o udelenie štatútov miestnych akčných skupín v rámci programu CLLD/LEADER, konaného dňa 12.6.2017 v Turčianskych Tepliciach a

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny – 40 osôb z 51 členov
splnomocnenie k hlasovaniu – 4 osoby,

PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA , združenie
SNP 514 / 122
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 42 063 141

Predmetom kontroly: účtovníctvo a hospodárenie združenia
Obdobie: rok 2015 a 2016

1.Účtovníctvo rok 2015 a rok 2016
Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady za rok 2015 a 2016: účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, peňažný denník, účtovné doklady.

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Najvyššieho orgánu PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA, ktoré sa uskutoční dňa

12.6.2017 (pondelok) o 15.00h.
v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice

Zápisnica
zo zasadnutia Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o udelenie štatútov miestnych akčných skupín v rámci programu CLLD/LEADER, konaného dňa 22.5.2017 v Turčianskych Tepliciach a z pracovného zasadnutia členov Partnerstva horného Turca.

1. OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia, určil:
• za zapisovateľku rokovania Ing. Evu Mališovú
• za overovateľov zápisnice: MUDr. Ľubicu Mendelovú, JUDr. Karola Žirku

1.OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia, určil:
• za zapisovateľku rokovania Ing. Evu Mališovú
• za overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzanu Chorvátovú, starostku oce Čremošné
Natašu Terekovú, OZ Kvitnúca nádej Turčianske Teplice

Spracovanie stratégie CLLD bol témou všetkých zasadnutí – pracovných skupín ako aj valného zhromaždenia dňa 5.11.2015. Riešili sa konkrétne projektové zámery, nastavovali sa prierezové témy, finančné alokácie a vážnou témou bolo zabezpečenie vytvorenia nových pracovných miest. Dobrou správou je, že spolupráca medzi podnikateľmi a verejnou správou na území PH je dobre nastavená a spoločne ťahajú za jeden povraz.

Pracovná skupina sa 8.9.2015 zaoberala personálnymi a technickými otázkami. Tiež analyzovala súčasný stav a hľadala optimálne trendy pre zámery až do roku 2023.

Pracovná skupina sa dňa 3.9.2015 zaoberala nastavením spoločných ukazovateľov pre hodnotenie projektov ako aj personálnymi otázkami a zamedzeniu konfliktu záujmov. Zároveň analyzovala nastavenie stratégie a pripomienkovala SWOT analýzu.

Obec Malý Čepčín pristúpila otvorene a dôsledne k práci na spoločnej stratégií. Na zasadnutí odbornej komisie 25.6.2015 a následne aj obecného zastupiteľstva boli konzultované aktivity prospešné pre obec a okolie. Zároveň boli dohodnuté aj personálne a technické otázky v rámci stratégie.