Zápisnica zo zasadnutia Najvyššieho orgánu Partnerstva horného Turca

Zápisnica
zo zasadnutia Valného zhromaždenia (Najvyššieho orgánu) Partnerstva horného Turca k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o udelenie štatútov miestnych akčných skupín v rámci programu CLLD/LEADER, konaného dňa 12.6.2017 v Turčianskych Tepliciach a

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny – 40 osôb z 51 členov
splnomocnenie k hlasovaniu – 4 osoby,

1. OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia:
A. Dodatok č. 1/2017 k Stanovám PHT v zmysle pokynov riadiaceho orgánu
B. Zmena zálohového členského príspevku na riadny členský príspevok
C. Dodatok č. 1 k Stratégii CLLD Horného Turca (CLLD Horného Turca dodatok č.1)
D. Diskusia, záver

Za zapisovateľku rokovania určil Ing. Evu Mališovú
Za overovateľov zápisu: Bc. Ján Grauzeľ, starosta obce Rakša
Ing. Peter Heško AGIL, Turč. Teplice

2. OVERENIE POČTU HLASOV
Na základe prezenčnej listiny a sčítania počtu prítomných členov vrátane splnomocnených osôb, predseda PHT konštatoval, že Valné zhromaždenie Najvyšší orgán) PHT je uznášaniaschopný, nakoľko na rokovaní je prítomných 78,43% členov a uznášaniaschopných aj so splnomocneniami 86,27%. Uviedol, že na schválenie predkladaných dokumentov je potrebná 2/3-nova väčšina zo všetkých členov, t.j. 34 členov, čo je 66,67%.

Pred riadnym rokovaním PHT sa prihlásil s príspevkom primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus, ktorý uviedol, že k rokovaniu poveril prednostu MsÚ, Mgr. Borisa Holku. Zároveň vyslovil záujem mesta o spoluprácu a vyjadril podporu predkladanému projektu na získanie titulu miestnej akčnej skupiny a celej stratégii horného Turca.

A. Dodatok č.1/2017 k Stanovám PHT v zmysle pokynov riadiaceho orgánu
Uvedený dodatok spolu s ďalšími dokumentmi boli zaslané mailom všetkým členom PHT. Ing. Milan Litva, štatutárny orgán PHT, vyzval prítomných k predloženiu pripomienok a návrhov.

Rastislav Tarhaj upozornil, že uvedený dodatok je povinnosť do 15.6.2017 zaslať na MV SR k registrácii a preto bolo dôležité prerokovať ho a schváliť v Najvyššom orgáne PHT dňa 12.6.2017.

Uznesenie 1/2017
Najvyšší orgán PHT
A. S c h v a ľ u j e
dodatok č.1/2017 k Stanovám PHT registrovaným MV SR dňa 12.3.2008 pod č. VVS/1-900/90-31694 a zmena dňa 12.2.2016 pod č. VVS/1-900/90-31694-1.
B. U k l a d á
zaslať dodatok č. 1/2017 k registrácii na MV SR v termíne do 15.6.2017.
T.: do 15.6.2017 Z.: Ing. Eva Mališová
HLASOVANIE
Prítomných 40 členov a 4 splnomocnení
ZA: 44 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

B. Zmena zálohového členského príspevku na riadny členský príspevok
Ing. Milan Litva, štatutárny orgán PHT odporučil v zmysle odporučenia kontrolného orgánu PHT predefinovať zálohové členské príspevky mesta a obcí z roku 2015 a preklasifikovať ich na riadne členské príspevky. Predmetná suma finančných prostriedkov, ktorá je na účte PHT k 31.5.2017 vo výške 11 866,13€, bude slúžiť na preukázanie spolufinancovania projektu a na vyplatenie odmeny RRA Turiec za jeho spracovanie.

Informoval, že Výkonný orgán PHT schválil vyplatenie odmeny spracovateľovi projektu Regionálnej rozvojovej agentúre Turiec vo výške 4900,- EUR po zaslaní kompletnej stratégie.

Diskusia k bodu B:
Mgr. Boris Holko – dotazoval sa, či členské bude pravidelné, alebo je to len jednorazová záležitosť a či členské príspevky budú platiť aj ostatní členovia PHT.

Ing. Milan Litva – informoval, že prostriedky z členského budú použité na spolufinancovanie projektu a či sa bude v budúcnosti vyberať členský príspevok závisí od rozhodnutia Najvyššieho orgánu PHT. Členský príspevok od podnikateľov a ostatných členov z neverejného sektora sa nevyberal aj z toho dôvodu, že najmä samospráva by mala vytvárať podmienky na rozvoj a pri získaní prostriedkov nemajú povinnosť spolufinancovania, zatiaľ čo podnikatelia majú 50%-né spolufinancovanie projektov.

Uznesenie 2/2017
Najvyšší orgán PHT
A. S c h v a ľ u j e
predefinovať zálohové členské príspevky mesta a obcí z roku 2015 na riadne členské príspevky za roky 2015 a 2016
HLASOVANIE
Prítomných 40 členov a 4 splnomocnení
ZA: 44 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

C. Dodatok č. 1 k Stratégii CLLD Horného Turca (CLLD Horného Turca dodatok č.1)
Rastislav Tarhaj pripravil prezentáciu celej stratégie a podrobne vysvetlil všetky podmienky výzvy. Upozornil, že dodatok k pôvodnej stratégii spolu so všetkými prílohami sme povinní zaslať do 30.6.2017. Hlavné body stratégie sú predmetom rokovania Najvyššieho orgánu PHT, čo musíme deklarovať pri odovzdaní projektu.

Diskusia:
Ing. Pavel Petránek PhD. – upozornil, že záujmová skupina podnikateľského sektora má povinnosť zabezpečiť udržateľnosť 10 pracovných miest a preto žiadal zapracovať do podmienok výberu projektov vytvorenie pracovného miesta za každých 50 tis. €. Uviedol, že nepostačuje k tomu len hodnotenie v rámci bodovacieho systému.

Mgr. Boris Holko – informoval sa, aké zameranie bude mať výzva na 350 tis. € z programu rozvoja vidieka a či bude v tom zahrnuté aj mesto.

Ing. Milan Litva – vysvetlil, že v každej obci aj v meste je problém s odpadovým hospodárstvom a projekt by mohol byť smerovaný do tejto oblasti. Avšak maximálna výška na jeden projekt je limitovaná na 100 tis.€ a preto závisí ako sa s tým vysporiadajú združenia obcí.

Ing. Peter Heško – upozornil na stanovené kritéria pre MAS podľa ktorých za ich nesplnenie by mala byť pokutovaná MAS a nie prijímateľ, ktorý ich nedodržal.

Rastislav Tarhaj – vysvetlil, že túto podmienku by malo riešiť v zmluve o pridelení prostriedkov Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR (ďalej len MPaRV) s príslušným prijímateľom grantu. Prisľúbil, že na uvedené zašle dotaz na Anténu národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorá sprostredkúva všetky dotazy a požiadavky s MPaRV SR.

Mgr. Boris Holko – navrhol uvedený problém zakomponovať aj do SWOT analýzy v spracovávanej stratégie PHT.

Ing. Milan Litva – uviedol, že výraznou podmienkou predkladanej stratégie je vytvorenie 10 pracovných miest a ich udržateľnosť 5 rokov.

Bc. Ján Grauzeľ – dotazoval sa, aké máme šance na úspech a čo bude s prostriedkami, ktoré budú vynaložené za vypracovanie stratégie.

Rastislav Tarhaj – uviedol, že nikto nemá 100%-nú záruku na úspech. Aj v predchádzajúcom období sme predkladali projekt na získanie titulu MAS PHT, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov podporu sme nezískali.

Ing. Pavel Petránek PhD. – dotazoval sa, či sa môže o grant uchádzať aj nečlen PHT.

Ing. Milan Litva – uviedol, že všetci z územia miestnej akčnej skupiny sa môžu uchádzať o grant, t.j. okrem obcí Moškovec a Borcová, ktoré sa k PHT nepripojili.

Rastislav Tarhaj – upozornil, že do 30.6. je potrebné nahlásiť členov hodnotiacej komisie a preto je potrebné vytypovať odborníkov, ktorí budú odbornými hodnotiteľmi projektov. Táto funkcia bude odmeňovaná z prostriedkov MAS. Bude potrebné ešte dopracovať objektívne hodnotiace kritéria.

Bc. Ján Grauzeľ – požadoval vysvetlenie, na čo bude použitých 200 tis. € určených na chod MAS a kto bude tvoriť manažment MAS.

Ing. Milan Litva – uviedol, že tieto prostriedky sú určené na 6 rokov, čo na rok predstavuje 33,33 tis. € a na mesiac 2 700€. Z tejto čiastky bude treba zabezpečiť kanceláriu MAS, hradiť nájom, telefóny, celú prevádzku, ale aj hodnotiteľov a manažment v zložení manažér, administratívny pracovník a účtovník. So zložením manažmentu PHT sa zaoberal aj Výkonný orgán PHT, ktorý napriek námietkam menovaných žiadal v prípade úspešnosti projektu aby tieto funkcie zabezpečovali Ing. Eva Mališová a Rastislav Tarhaj aspoň po dobu rozbehu projektu.

Ing. Eva Mališová – zapojila sa do diskusie a uviedla, že spolu s Rastislavom Tarhajom na základe podnetu Ing. Litvu mali zámer pripraviť projekt na získanie titulu MAS a spracovať stratégiu horného Turca a po schválení aby realizáciu zabezpečoval nový manažment. Preto túto ponuku predniesla aj na tomto fóre a ak má niekto záujem prevziať tieto funkcie a zabezpečiť zdarný priebeh realizácie projektu, môže tieto funkcie prevziať niekto iný.

Ing. Pavel Petránek PhD. – zdôraznil požiadavku zapracovať do stratégie pre záujmovú skupinu z podnikateľského sektora podmienku získania grantu za každých 50 tis.€ povinnosť zabezpečiť a udržať 1 pracovné miesto.

Ing. Peter Heško – v závere poukázal na povinnosť záujmovej skupiny z podnikateľského sektora zabezpečiť 10 pracovných miest a ich udržateľnosť, zatiaľ čo záujmová skupina z verejného sektora túto povinnosť nemá.

Uznesenie 3/2017
Najvyšší orgán PHT
A. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Stratégii CLLD Horného Turca (CLLD Horného Turca dodatok č.1)
HLASOVANIE
Prítomných 40 členov a 4 splnomocnení
ZA: 44 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

V Turčianskych Tepliciach, dňa 13.6.2017
Zapísala: Ing. Eva Mališová

Overili:
Bc. Ján Grauzeľ, starosta obce Rakša, v.r.
Ing. Peter Heško, AGIL Turčianske Teplice, v.r.

Ing. Milan Litva, v.r.
výkonný orgán PHT