Stanovy a návrh Dodatku č.1/2017

S T A N O V Y

PRVÁ ČASŤ

Článok 1
Názov, sídlo a pôsobnosť združenia<

1. Názov združenia je PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, skrátený názov PHT
2. PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA je registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach.
3. Sídlom zduženia je SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
4. Združenie je samostatnou právnickou osobou. Je dobrovoľným, otvoreným, neziskovým spoločenstvom fyzických a právnických osôb
5. Územná pôsobnosť združenia je okres Turčianske Teplice.
6. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú

DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Článok 2
Ciele a poslanie združenia

1. Cieľom OZ PARTNERTVO HORNÉHO TURCA je:
a) Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu Prístupu Leader
b) Tvorba partnerstva, inovácie, zručností, výmeny skúseností a spolupráce
c) Šíriť informácie o cieľoch, princípoch a nástrojoch Európskej únie.
d) Spolupracovať na vytvorení a rozvíjaní partnerstva pre prístup Leader implementovaný na území horného Turca, v ktorom sú zastúpené subjekty verejného sektora, malí a strední podnikatelia, neziskové organizácie, záujmové združenia a občania žijúci v regióne horného Turca.
e) Realizácia a manažment stratégie územia (napr. prostredníctvom Prístupu LEADER)
f) Koordinácia aktivít v zmysle prijatej stratégie
g) Sieťovanie, výmena skúseností, medzinárodné výmeny medzi ďalšími organizáciami
h) Monitoring a evaluácia podporených projektov a realizácie stratégie
i) Služby na podporu rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a zamestnanosti trvaloudržateľný rozvoj vidieckych oblastí (prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na socioekonomický rozvoj a vidiecku turistiku v spolupráci s malými a strednými podnikateľmi)
j) Zabezpečovanie propagácie a podpora rozvoja cestovného ruchu
k) Tvorba štúdií, koncepcií, analýz a základný výskum v oblasti rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja, zamestnanosti, dopravy, informácií, životného prostredia, cestovného ruchu a poskytovanie informácií pre žiadateľov
l) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt vidieka
m) Ochrana životného prostredia
n) Celoživotné vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry, športu a voľnočasových aktivít
o) Budovanie inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky a rozvoja vidieka
p) Podpora podnikateľských činností a hospodárskej súťaže vo vidieckych oblastiach (služby, ktorých výsledkom je podpora podnikateľských činností pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, rozvoj spolupráce a kontaktov na Slovensku aj v zahraničí)
q) Využitie obnoviteľných zdrojov energie (služby v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie, propagácie týchto zdrojov ako aj možností financovania aktivít)
r) Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien (prostredníctvom služieb a programov na podporu rovností mužov a žien, presadzovanie rovností v zamestnaniach a podobne)
s) Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života (prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie)
t) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti (poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných)
u) Budovanie infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami
v) Ku všetkým menovaným cieľom poskytovať školiace aktivity zamerané na cieľové skupiny členov partnerstva, spolupracujúce inštitúcie, samosprávu a jej organizácie, neziskový sektor, podnikateľské subjekty, občianskych aktivistov a širokú verejnosť.
w) Realizovať vydavateľskú činnosť ako podpornú aktivitu pre ciele OZ.
x) Prevádzka a administratívna činnosť, hodnotenie projektov, výber projektov, ich schvaľovanie, kontrola realizácie.
y) Vedenie zložiek projektov a ich schválenie, uchovávanie dokladov.
z) Realizácia seminárov, tréningov pri vykonávaní stratégie.

TRETIA ČASŤ
ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POMEROV ZDRUŽENIA

Článok 3
Vznik členstva v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu, vierovyznanie.
2. Riadnymi členmi združenia môžu byť občania, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré pôsobia na území regiónu a podaním prihlášky vyjadria súhlas s cieľmi, stanovami a stratégiou PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA a svojou činnosťou chcú napomáhať realizovať ciele a program združenia.
3. Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky Rade združenia, jej odsúhlasením v Rade združenia a zaplatením členského príspevku.
4. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

1. Každý z členov združenia má právo najmä:
a) zúčastňovať sa práce a podujatí PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA
b) byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia
c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti
d) navrhovať kandidátov do orgánov združenia
e) voliť a byť volený do orgánov združenia
f) používať logo a značku združenia v súlade s internými smernicami
2. Každý z členov združenia je povinný najmä:
a) dbať o dobré meno združenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho záujmy
b) platiť členské príspevky
c) zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia
d) dodržiavať stanovy združenia
e) podporovať naplnenie cieľov združenia
f) zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami a cieľmi združenia a platnými zákonmi
g) plniť rozhodnutia orgánov združenia
h) každý člen má povinnosť a právo vo všetkých svojich materiáloch verejne prezentujúcich jeho vlastnú činnosť uvádzať príslušnosť k združeniu v súlade s internými smernicami
3. Partnerom Občianskeho združenia PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA sa môže stať domáci alebo zahraničný subjekt, ktorý svojou činnosťou prispieva k dosiahnutiu cieľov OZ, bližšie špecifikované v čl. 2 Stanov PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA. Partnerstvo s OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA vzniká uzatvorením partnerskej zmluvy, ktorú schválila Rada združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Partner PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA, ak je to určené v partnerskej zmluve môže mať čiastočné práva člena OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, ktoré budú dohodnuté priamo v Zmluve o partnerstve. Partner nesmie však byť volený do:
a) Rady združenia,
b) Výberovej komisie,
c) Monitorovacieho výboru.
Jeho hlas pri aktivitách a rozhodovaniach ktoré súvisia s Programom LEADER je vždy iba poradný.

Článok 5
Zánik členstva v združení

1. Členstvo v združení zaniká:
a) rozhodnutím Rady združenia o vylúčení člena za hrubé porušenie stanov
b) nezaplatením ročného členského príspevku najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roku
c) doručením písomného oznámenia o vystúpení člena
d) úmrtím člena
e) zánikom právnickej osoby – člena PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA
f) zánikom PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY ZDRUŽENIA A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 6
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia
b) Rada združenia – výkonný orgán združenia
c) Štatutárny orgán združenia - predseda, ktorý je štatutárnym zástupcom združenia, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda
d) Pracovné skupiny:
A. Výberová komisia združenia
B. Monitorovací výbor združenia
e) Revízna komisia združenia – kontrolný

Článok 7
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Na jeho rokovaniach sa zúčastňujú všetci členovia združenia.
2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
3. Zvoláva ho predseda OZ minimálne 1x do roka. Ktorýkoľvek člen združenia môže požiadať o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia, ak má podporu minimálne 1/3 členov združenia
4. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie Predseda združenia. Z každého Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa doručí každému členovi združenia, a to najneskôr do desiatich dní od rokovania zhromaždenia
5. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia MAS patrí:
a) schvaľovanie Stanov PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, a ich zmeny a doplnky dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov,
b) voľba a odvolávanie predsedu združenia, členov Rady združenia a Revíznej komisie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,
c) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
d) schvaľovanie volebného poriadku pre voľbu orgánov OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA,
e) schvaľovanie účtovnej uzávierky za uplynulý kalendárny rok,
f) schvaľovanie rozpočtu a správu o hospodárení OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,
g) rozhodovanie o zlúčení alebo zániku OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov a spôsob likvidácie jeho majetku,
h) stanovenie výšky, spôsobu a termínu úhrady členských príspevkov,
i) schvaľovanie rozvojových dokumentov, stratégie OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA a jej aktualizácie, dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,
j) ďalšie rozhodnutia ktoré sú stanovené zákonom alebo týmito Stanovami, alebo ktoré sa zásadným spôsobom týkajú činnosti OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú v právomoci Rady združenia.
6. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, pri zásade rovnosti každého hlasu zástupcu a za dodržania zásady, že každý člen má jeden hlas. Na platnosť rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a jednoduchá - t.j. nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu združenia
7. V prípade zmeny Stanov je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov a pri zániku PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.

Článok 8
Rada združenia

1. Rada združenia je výkonným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu
2. Rada združenia (ďalej len „Rada") medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia
3. Rada združenia má nepárny počet členov, minimálne 5
4. Voleným členom Rady môže byť každý člen združenia, avšak musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) môže to byť iba fyzická osoba, resp. nominovaný zástupca právnickej osoby ako člen združenia
b) zástupca musí byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Za bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
5. Funkčné obdobie Rady po jej zvolení je 3 roky, ktorých menuje Valné zhromaždenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na Valnom zhromaždení. Počet členov Rady združenia musí byť nepárny.
6. Členstvo v Rade nie je platenou funkciou, členovia však majú nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s výkonom funkcie
7. Rada sa schádza pravidelne podľa potreby, spravidla trikrát do roka. Zasadnutie Rady zvoláva a vedie Predseda združenia
8. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých členov
9. Rada rozhoduje na základe všeobecného konsenzu, v prípade závažných rozhodnutí hlasovaním pri zásade rovnosti každého hlasu člena Rady a za dodržania zásady, že každý člen má jeden hlas. Rozhodujúca pri hlasovaní Rady je jednoduchá väčšina hlasov uznášaniaschopnej Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
10. Členstvo v Rade zaniká členovi Rady:
a) uplynutím funkčného obdobia Rady
b) odstúpením
c) odvolaním
d) smrťou
11. Člena Rady môže odvolať Valne zhromaždenie na návrh ktoréhokoľvek člena združenia, ak vážne poruší dohodnuté podmienky spojené s cieľmi združenia, alebo činnosti Rady
12. Ak niektorému z členov Rady zanikne členstvo v Rade v priebehu jej funkčného obdobia, Valné zhromaždenie zvolí na uvoľnené miesto nového člena Rady. Nový člen Rady vykonáva svoju funkciu do konca funkčného obdobia pôvodného člena Rady
13. Do pôsobnosti Rady patrí najmä:
a) riadi a kontroluje činnosť OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA,
b) predkladá zmeny Stanov a vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,
c) volí a odvoláva štatutárnych zástupcov – predsedu a podpredsedu spomedzi členov Rady združenia,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
e) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
f) schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými organizáciami,
g) poveruje iné osoby na konanie v mene OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, na presne stanovený účel,
h) podáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie člena Rady združenia,
i) vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov,
j) zriadi Výberovú komisiu a Monitorovací výbor,
k) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena OZ PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov
l) vymenúva a odvoláva členov Monitorovacieho výboru
m) volí a odvoláva členov Výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
n) zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP,
o) vedie zoznam hodnotiteľov,
p) zriaďuje Kanceláriu MAS, menuje manažéra MAS.
14. Rada sa riadi Rokovacím poriadkom Rady združenia, ktorý schvaľuje na svojom zasadnutí.

Článok 9
Predseda združenia

1. Predseda združenia vedie združenie a Radu združenia
2. Je najvyšším reprezentatívnym zástupcom združenia
3. Predseda združenia riadi činnosť združenia a jeho orgánov a plní úlohy, ktoré mu boli uložené uzneseniami Valného zhromaždenia a Radou združenia
4. Koná v mene združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Rade združenia
5. Volia ho spomedzi seba členovia Rady na dobu troch rokov
6. Záväzky, ktoré Predseda združenia dojednal podliehajú schváleniu Rade združenia
7. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020,
8. Vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP,
9. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito Stanovami zverené iným orgánom PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA,
10. Predseda môže parafovať dokumenty v mene združenia iba po predchádzajúcom schválení Radou združenia
11. V prípade neprítomnosti Predsedu združenia ho zastupuje na základe písomného poverenia predsedom, resp. Radou združenia podpredseda združenia a to vždy na určité časové obdobie
12. Predseda združenia má rozhodovacie právo pri rovnosti hlasov v Rade združenia i vo Valnom zhromaždení združenia
13. Predseda združenia, alebo Rada združenia môže poveriť podpredsedu výkonom čiastkových povinností predsedu
14. Medzi práva a povinnosti predsedu patrí:
a) rokovať v mene združenia a zastupovať združenie navonok
b) zvolávať Radu združenia a Valné zhromaždenie členov
c) viesť rokovania Rady združenia a Valné zhromaždenie
d) zúčastňovať sa podľa potreby na zasadaní pracovných skupín združenia

Článok 10
Pracovné skupiny

1. Podľa potreby vytvára Rada pracovné skupiny za účelom prípravy a realizácie jednotlivých aktivít
2. Pracovné skupiny sú odborným výkonným orgánom, ktoré sa vytvárajú podľa potrieb vykonávaných projektov
3. Predsedu pracovnej skupiny menuje Rada združenia
4. Členov pracovnej skupiny vymenúva Rada z odborníkov - zástupcov sektorov aktívne pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja na odporučenie predsedu pracovnej skupiny a členov Rady partnerstva
5. Rada vytvára:
A. Výberovú komisiu, ktorá:
a) hodnotí a vyberá ŽoNFP,
b) zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
c) podáva návrh na schválenie alebo neschválenie ŽoNFP,
d) zoradí ŽoNFP podľa výsledkov vykonaného hodnotenia.
e) Pre účely hodnotenia a výberu ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci každej výzvy, PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA menuje vždy novú Výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov.
B. Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý:
a) vykonáva hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,
b) pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie a správy o monitoringu za ročné obdobie.

Článok 11
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia
2. Revíznu komisiu volí Valné zhromaždenie členov, pričom platí zásada, že členovia revíznej komisie nesmú byť zároveň členmi Rady združenia
3. Revízna komisia dohliada na hospodárenie združenia pri realizácii spoločných aktivít a projektov. Dohliada na použitie prostriedkov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov. Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať vedenie účtovných záznamov. Predseda Revíznej komisie sa môže zúčastniť na rokovaní Rady
4. Revízna komisia je oprávnená najmä:
a) kontrolovať činnosť a správnosť hospodárenia združenia
b) kontrolovať vedenie účtovných kníh a iných záznamov a dokladov združenia súvisiacich s aktivitami združenia
c) preskúmavať výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia a predkladať svoje vyjadrenie Rade
d) upozorňovať Radu na zistené nedostatky a navrhovať Rade úlohy smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov v činnosti a hospodárení združenia a kontrolovať ich plnenie
ak zistí závažné nedostatky v činnosti a správnosti hospodárenia, ohrozujúce záujmy združenia, môže navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania Rady alebo Valného zhromaždenia.

Článok 12
Kancelária združenia

1. Kanceláriu združenia zriaďuje Rada združenia.
2. Kancelária zabezpečuje spravovanie verejných prostriedkov, manažment činnosti a realizáciu úloh MAS.
3. Kanceláriu združenia tvorí:
A. Manažér PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA:
a) vykonáva formálnu kontrolu prijatých projektov od prijímateľov, kontroluje predloženie všetkých povinných príloh k ŽoNFP, vykonáva registráciu projektov
b) poskytuje informácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
c) vykonáva práce súvisiace s riadením, organizovaním, finančným zúčtovaním, sledovaním čiastkových a celkových výsledkov (monitorovaním), hodnotením výsledkov,
d) zodpovedá za komunikáciu, publicitu a propagáciu Združenia,
e) vykonáva publicitu a poskytovanie poradenstva, poskytovanie informácií v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárstva pre širokú verejnosť v regiónoch,
f) sleduje čerpanie rozpočtu;
g) zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania, verejnej obchodnej súťaže, prieskumu trhu,
h) slúži ako kontaktný bod v rámci aktivít iniciatívy LEADER a pre všetkých partnerov a ich potenciálnych žiadateľov;
i) zabezpečuje zber informácií o potrebách konečných prijímateľov;
j) zabezpečuje zber informácií potrebných k hodnoteniu PRV
k) zabezpečuje zber informácií o potrebách jednotlivých regiónov na vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni;
l) poskytuje informácie pre prijímateľov PRV prostredníctvom zriadenej web stránky
m) zabezpečuje realizáciu dotazníkových prieskumov a podkladov k analýzam, vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadavky RO,
n) zabezpečuje spoluprácu s inými formálnymi a neformálnymi sieťami/centrami na národnej alebo regionálnej úrovni prispievajúcich k implementácii EŠIF fondov v oblasti politiky rozvoja vidieka SR
o) zabezpečuje spoluprácu s riadiacim orgánom pre PRV, Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a sieťou Európskeho Inovačného Partnerstva (EIP)
p) zabezpečuje spoluprácu a výmenu informácií s ostatnými MAS
q) vykonáva zber, monitoring, hodnotenie a spoluprácu s platobnou agentúrou na údajoch v oblasti rozvoja vidieka a Leader/CLLD pre potreby riadiaceho orgánu
r) vykonáva iné organizačno - administratívne činnosti MAS.
B. Administratívny pracovník PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA:
a) zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu činnosť,
b) vedie evidenciu a predpísanú archiváciu,
c) pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov,
d) vykonáva a zodpovedá za organizačné zabezpečenie aktivít PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA,
e) zabezpečuje zber informácií, fotiek a videí o projektoch financovaných z PRV,
f) zabezpečuje zber podkladov pre vydávanie tlačovín,
g) vykonáva iné organizačno - administratívne činnosti PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA.
C. Účtovník PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA:
a) zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA,
b) nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie,
c) zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy,
d) spoločne s manažérom PHT zabezpečuje sledovanie čerpania rozpočtu.
D. Podľa Organizačného poriadku manažér, administratívny pracovník a účtovník PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

PIATA ČASŤ
MAJETKOVÉ POMERY ZDRUŽENIA

Článok 13
Zdroje združenia

1. Majetok Združenia tvoria:
a) členské príspevky,
b) dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
c) dary poskytované inými právnickými a fyzickými osobami,
d) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
e) finančné prostriedky z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia,
f) úroky z vkladov v peňažných ústavoch.
2. Majetok a príjmy Združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov Združenia a na zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti.
3. Majetok vytvorený a nadobudnutý v rámci realizácie spoločných aktivít, projektov združenia, je majetkom združenia.

Článok 14
Použitie prostriedkov v rámci spoločných aktivít združenia

1. Finančné prostriedky získané v rámci spoločných aktivít (projektov), môže člen združenia použiť iba v súlade so základným poslaním a predmetom činnosti združenia upraveným v druhej časti stanov a na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním činnosti združenia.
2. Majetok vytvorený v rámci aktivít združenia majú právo využívať všetci členovia združenia.
3. Členovia združenia kontrolujú použitie prostriedkov.
4. Združenie zostavuje každoročne výročnú správu o činnosti a o výsledkoch hospodárenia za uplynulý kalendárny rok, a to vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Súčasťou výročnej správy je aj osobitný prehľad o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a EÚ.
5. Za hospodárenie Združenia a vedenie účtovníctva zodpovedá Rada združenia, ktorá schvaľuje ročnú účtovnú závierku.
6. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré stanovy nevyhradili Zhromaždeniu.
7. Pri zániku Združenia rozhoduje o použití jeho majetku Valné zhromaždenie.

ŠIESTA ČASŤ
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 15
Zrušenie a zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností
3. V prípade zániku združenia dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
4. Likvidačný zostatok možno použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a aktivity. V prípade jeho prevodu, jeho nadobúdateľom nesmie byť osoba prevádzkujúca podnikateľskú činnosť.

SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16
Záverečné ustanovenia

1. Výklad týchto stanov vykonáva Rada združenia.
2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Členovia prípravného výboru sú povinní:
a) oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov,
b) zvolať valné zhromaždenie združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
3. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej Rady združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia členov združenia.
4. Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.
5. Stanovy nadobudli platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením (t.j. 8.2.2008) a účinnosť dňom registrácie PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA na Ministerstve vnútra SR dňa 12.3.2008, súpisné číslo VVS/1-900/90-31694
6. Zmena Stanov PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA bola schválená Valným zhromaždením PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA dňa 29.1.2016 a sú záväzné pre všetkých členov Združenia.
7. Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov sa zrušujú Stanovy, zmena ktorých bola Ministerstvom vnútra SR 12.3.2008, súpisné číslo VVS/1-900/90-31694, vzatá na vedomie.

V Turčianskych Tepliciach dňa 29.01.2016

Ing. Milan L i t v a
predseda PHT

N Á V R H Dodatoku č. 1/2017
k stanovám občianskeho združenia s názvom PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 12.2.2016
pod č. VVS/1-900/90-31694-1

Čl. 1
V texte stanov sa menia vo všetkých bodoch stanov tieto názvy:

Pôvodný názov: Valné zhromaždenie sa nahrádza novým názvom: Najvyšší orgán
Pôvodný názov: Revízna komisia sa nahrádza novým názvom: Kontrolný orgán
Pôvodný názov: Rada združenia sa nahrádza novým názvom: Výkonný orgán
Pôvodný názov: Predseda združenia sa nahrádza novým názvom: Štatutárny orgán

Čl. 2
V pôvodnom článku 6 Orgány združenia sa menia a dopĺňajú tieto body:

1. Orgány združenia sa tvoria na základe zoskupenia predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. Orgány združenia, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie stratégie CLLD.
2. Na splnenie podmienky podľa ods. 1 boli zadefinované nasledovné záujmové skupiny:
a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),
b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),
c) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“).
3. Každý člen deklaruje priradenie do konkrétnej záujmovej skupiny svojím podpisom v personálnej matici. Žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49 % hlasovacích práv v rámci MAS (v zložení jednotlivých orgánov MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc), pričom táto podmienka musí byť zo strany MAS dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.
A. Záujmová skupina verejného sektora je v súlade s § 3 zákona o rozpočtových pravidlách zastúpená:
a) subjekty ústrednej správy:
 štátne rozpočtové organizácie;
 štátne príspevkové organizácie;
 verejné vysoké školy;
 iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa § 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
b) subjekty územnej samosprávy
 obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;
 vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;
c) združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia združenia sú zo sektora verejnej správy).
B. Záujmová skupina podnikateľského sektora je zastúpená:
a) podnikatelia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
b) právnické osoby združujúce podnikateľov a ich záujmy.
C. Záujmová skupina občianskeho sektora je zastúpená, napr.:
a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
b) občan;
c) ostatné neprofesijné záujmové združenia, napr.: rybárske a poľovnícke združenia;
d) a iné.
4. Určenie hlasovacích práv je stanovené podľa kľúča: 1 člen =1 hlas.
5. Najvyšší orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov, bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám.
6. Právnická osoba ako člen musí určiť fyzickú osobu, ktorá ju bude zastupovať v orgánoch a to na základe písomného plnomocenstva.
7. V rámci štruktúry orgánov, nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť zástupcom dvoch a viac záujmových skupín.

Čl. 3
V pôvodnom článku 7 Valné zhromaždenie s novým názvom Najvyšší orgán sa mení názov na Najvyšší orgán vo všetkých bodoch článku a menia a dopĺňajú sa tieto body:

1. Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny (záujmová skupina verejného sektora, záujmová skupina podnikateľského sektora, záujmová skupina občianskeho sektora) nesmie byť vyšší ako 49%.
5. Najvyšší orgán vykonáva aj nasledovné činnosti:
a) schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a doplnky dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov;
b) volí a a odvoláva Štatutárny orgán, členov Výkonného orgánu, Kontrolný orgán a Monitorovací výbor dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,
d) schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov Najvyššieho orgánu PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA,
k) schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu;
l) a iné v súlade so stratégiou CLLD

Čl. 4
V pôvodnom článku 8 Rada združenia s novým názvom Výkonný orgán sa menia a dopĺňajú tieto body:

13. Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi MAS. V rámci svojich kompetencií vykonáva nasledovné činnosti:
r) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP;
s) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP;
t) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP;
u) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;
v) a iné stanovené v stratégii CLLD.
15. Členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou
16. Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečuje manažér MAS a ostatní zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.
17. Osoby s funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať len pre jednu MAS.
18. Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) sa preukazuje profesijným životopisom a inými kópiami dokladov o vzdelaní, prípadne ďalšími kópiami relevantných certifikátov (len kópie bez úradného overenia). Požiadavky na výber pozície manažéra MAS budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí NFP. Manažér MAS sa počas fungovania MAS môže meniť pod podmienkou, že budú zachované požiadavky na výber manažéra MAS uvedené v stratégii CLLD, ktoré budú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP. MAS musí mať vybraného manažéra najneskôr do podania ŽoNFP na podopatrenie 19.4 Chod MAS a/alebo ŠC 5.1.1 IROP - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Čl. 5
V pôvodnom článku 9 Predseda združenia s novým názvom Štatutárny orgán sa menia a dopĺňajú tieto body:

1. Štatutárny orgán združenia vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy:
a) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere projektových zámerov/ žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.
b) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP.

Čl. 6
V pôvodnom článku 16 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 8:

8. Dodatok č.1/2017 k Stanovám súpisné číslo VVS/1-900/90-31694-1 zo dňa 12.2.2016 nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Najvyšším orgánom, t.j. 12.6.2017, a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

V Turčianskych Tepliciach, dňa 12.06.2017

Ing. Milan L i t v a
Štatutárny orgánu PHT