Projekty

V dňoch 19. - 20.11.2019 sa uskutočnil workshop zameraný na odpadové hospodárstvo a jeho trendy v súčasnosti. Realizovaný v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“, kód ITMS2014+: 304031C555. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V- A Slovenska republika – Česká republika 2014-2020

Číslo výzvy: 21/PRV/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 v súvislosti s § 13, zákona

Opatrenie: 19 – podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora na vypracovanie a dodanie Stratégie CLLD územia verejno-súkromného partnerstva na území HORNÝ TURIEC

Spracovanie strategikého dokumentu "Integrovaná stratégia rozvoja územia horného Turca" pre prístup LEADER finančne podporil Žilinský samosprávny kraj v roku 2008.

Prístup LEADER vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu integrovaných aktivít na miestnej úrovni. Názov je vlastne skratkou, ktorá v slovenskom jazyku znamená „Spojenie pre ekonomický rozvoj vidieckych komunít“.

PRINCÍPY A PRÍSTUPY

Partnerstvo Horného Turca získalo v máji 2010 grant od Veľvyslanectva USA v SR na projekt Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickej prosperity.

Zameranie projektu: