Stratégia CLLD územia verejno-súkromného partnerstva na území HORNÝ TURIEC

Opatrenie: 19 – podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora na vypracovanie a dodanie Stratégie CLLD územia verejno-súkromného partnerstva na území HORNÝ TURIEC

Štruktúra stratégie:
1. Základné informácie o MAS
1.1. Identifikačné údaje MAS
1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1. Vznik a história partnerstva
2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD
3. Analytický rámec
3.1. Analýza zdrojov územia
3.2. SWOT analýza
3.3. Identifikácia potrieb
4. Strategický rámec
4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa
4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení
4.3. Súhrnná tabuľka strategického rámca
4.4. Integrované znaky stratégie CLLD
4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD
5. Implementačný rámec
5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
5.1.2. Implementačný proces
5.2. Akčný plán
5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1. Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD
5.3.2. Monitorovacie ukazovatele
6. Finančný rámec
6.1. Financovanie stratégie CLLD
6.2. Finančný plán pre opatrenia
7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
7.1. Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia
7.2. Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV
7.3. Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP
7.4. Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva
7.5. Prínosy k životnému prostrediu
7.6. Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
7.6.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
7.6.2. Synergie a komplementarity

Aktivity:
Verejné stretnutia a prezentácie
Prieskumy názorov, potrieb obyvateľstva a regiónu
Analýzy zdrojov, potrieb, financií, zámerov, ľudských zdrojov
Zasadnutia odborných komisií pre samosprávu, tretí sektor, podnikateľov
Rokovania na obecných zastupiteľstvách
Vzdelávanie a informovanie cieľových skupín
Kompletizácia údajov v zmysle metodiky
Schválenie stratégie na valnom zhromaždení
Cieľ:
Prostredníctvom navrhnutej stratégie vytvoriť možnosť získania finančnej dotácie prostredníctvom prístupu LEADER na roky 2014-2020 pre územie HORNÁHO TURCA na zvýšenie atraktívnosti regiónu a podporu vidieka s novými pracovnými miestami.

Tento projekt podporil: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

Informačné linky: www.apa.sk, www.partnerstvoht.sk, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm