TRANSPARENTNÉ A ZODPOVEDNÉ BUDOVANIE EKONOMICKEJ PROSPERITY

Partnerstvo Horného Turca získalo v máji 2010 grant od Veľvyslanectva USA v SR na projekt Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickej prosperity.

Zameranie projektu:

Projekt je zameraný na posilnenie vedomostí a zručností expertov miestnej samosprávy a regionálneho rozvoja v transparentnosti a zodpovednosti vo vzťahu k procesom budovania ekonomickej prosperity v regióne Horného Turca. Projekt podporí tréningové aktivity a diskusie v 10 obciach s účasťou minimálne 5 rôznych zainteresovaných strán (1 zástupca samosprávy, 1 zástupca MVO, resp. neziskového sektora napr. SČK, DHZ, dôchodcovia a pod., 1 zástupca z podnikateľského sektora obce, 1 aktívna fyzická osoba z obce, 1 zástupca z radov mládeže) v tvorbe nových rozvojových projektov v regióne Horný Turiec.

Kritéria výberu obcí do projektu:

1. Zabezpečiť účasť na všetkých aktivitách 5 ľudí z obce (1 zástupca samosprávy, 1 zástupca MVO, resp. neziskového sektora napr. SČK, DHZ, dôchodcovia a pod., 1 zástupca z podnikateľského sektora obce, 1 aktívna fyzická osoba z obce, 1 zástupca z radov mládeže),- zaslať kontaktné údaje na príslušných zástupcov z obce do 31.5.2010
2. Zaviazať sa na absolvovanie všetkých aktivít
3. Navrhnúť a spracovať projekt zameraný na rozvoj obce so zapojením všetkých zainteresovaných strán

Aktivity projektu

Dátum: jún 2010
Celkový popis: Úvodný tréning
Aktivity: Tréning a diskusie – príprava a realizácia.
Merateľné ukazovatele: Úvodný 1,5 dňový tréning pre účastníkov z 10 obcí so zastúpením minimálne 5 rôznych miestnych stakeholderov zameraný na tvorbu nových rozvojových projektov v regióne Horný Turiec

Dátum: jún – október 2010
Celkový popis: Konzultácie
Aktivity: 2 konzultanti budú poskytovať konzultácie miestnym tímom
Merateľné ukazovatele:/ 20 konzultácií

Dátum: september – október 2010
Celkový popis: Výsledky zozbierané a spísané
Aktivity: 10 študentov verejnej správy zainteresovaných
Merateľné ukazovatele: Výsledky 10 obcí pripravené písomne

Dátum: október 2010
Celkový popis: Záverečná konferencia
Aktivity: Záverečná konferencia pre všetkých zainteresovaných účastníkov (cca 60 ľudí)
Merateľné ukazovatele: Výsledky projektu – výsledky 10 tímov prezentované a diskutované

Opodstatnenie projektu

• Posilní vedomosti a zručnosti v príprave vlastných projektov,
• Zapojené obce získajú nové skúsenosti a aktuálne informácie o projektovom manažmente a o grantových schémach v SR,
• Podporia účasť občanov v projektových tímoch, čo následne podporí aktivity projektu LEADER,
• Zapojené obce budú mať pripravený nový projekt rozvoja obce za pomoci expertov, s ktorým sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu z niektorých grantových schém.