PRÍSTUP LEADER

Spracovanie strategikého dokumentu "Integrovaná stratégia rozvoja územia horného Turca" pre prístup LEADER finančne podporil Žilinský samosprávny kraj v roku 2008.

Prístup LEADER vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu integrovaných aktivít na miestnej úrovni. Názov je vlastne skratkou, ktorá v slovenskom jazyku znamená „Spojenie pre ekonomický rozvoj vidieckych komunít“.

PRINCÍPY A PRÍSTUPY

Prístup LEADER je postavený počas celého obdobia svojho trvania na nasledovných hlavných črtách:
• integrovaný trvaloudržateľný rozvoj zdola nahor,
• spolupráca a partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov - územná samospráva, podnikateľský sektor, štátna správa a tretí sektor,
• spoločné rozhodovanie o budúcnosti a rozvoji územia,
• prioritné využitie miestnych zdrojov – prírodných, materiálnych, ľudských, finančných a iných.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA V PRÍSTUPE LEADER

Veľmi jednoducho povedané – miestna akčná skupina je viacsektorové partnerstvo všetkých miestnych hráčov – zodpovedných inštitúcií ale aj jednotlivcov, ktorým záleží na rozvoji vlastného územia a majú k nemu potrebnú autoritu a prostriedky – právne, finančné, materiálne a ľudské.
Táto skupina sa musí postupne pretvoriť v partnerstvo, kde existuje taký stupeň dôvery, ktorý umožní dohodnúť sa skupine na rozvojových prioritách ako aj na použití finančných prostriedkov a na ich mobilizácii. Toto sa nedá dosiahnuť inak ako pravidelným stretávaní, spoločným zostavovaním stratégie a jej spoločnou realizáciou.

VÝZNAM PRÍSTUPU LEADER PRE SLOVENSKÝ VIDIEK

Prístup LEADER je dôležitý pre budúci rozvoj slovenského vidieka, pretože umožňuje:
efektívnejšie využitie verejných finančných zdrojov – ich zacielenie na potreby daného územia a ich riešenia – na podporu domácich podnikateľov, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva,
 účinnejšie využitie verejných zdrojov – tvorba pridanej hodnoty, zamestnanosti a príjmov v oblastiach, ktoré inak nemajú šancu dostať sa k verejným zdrojom,
 transparentné a cielené využitie miestnych a verejných zdrojov na základe fungovania miestnych viacsektorových partnerstiev,
 rozhodnutia „šité na mieru“ pre dané územie.

LEADER V HORNOM TURCI

Z iniciatívy Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, najmä Ing. Milana Litvu, sa začali v roku 2008 prípravy na získanie dotácii z eurofondov pre celý okres Turčianske Teplice.

Podmienkou žiadania a získania financií vo výške cca 2 mil. EURO pre celý okres Turčianske Teplice bolo vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia, t.j. strategického plánovacieho dokumentu niečo ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre celý okres s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

V rámci prvej výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia, ktorá bola zverejnená 4. apríla 2008, a do ktorej sa zapojil aj náš región koncom roku 2008 prostredníctvom Partnerstva Horného Turca, bolo výberovou komisiou 15 konečných prijímateľov, žiaľ Integrovaná stratégia horného Turca nebola v I. kole vybratá.

ČO OBSAHUJE INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA?

Integrovaná stratégia Horného Turca stanovuje oblasti budúcej podpory, kto o podporu môže žiadať a finančný rozsah podpory na 5 rokov. Je rozdelená do 5 hlavných oblastí, pričom každá oblasť má stanovených príjemcov finančnej pomoci a rozsah podpory takto:

VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Oprávnenými aktivitami v tejto oblasti sú:
• Vzdelávanie je zamerané na všetky formy ďalšieho vzdelávania, určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané na obnovu a rozvoj vidieka a prístup Leader.
• Informovanie zamerané na tieto formy, pričom sa uprednostňuje kombinácia týchto foriem:
 tvorbu analýz vzdelávacích potrieb;
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);
 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.
Finančná alokácia je stanovená vo výške 200-tis. Eur.

DIVERZIFIKÁCIA SMEREOM K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM

Oprávnenými aktivitami v tejto oblasti sú:
• modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre:
– doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie,
– výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.
• modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.
Finančná alokácia je stanovená vo výške 400-tis. Eur.

PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Oprávnené aktivity tejto oblasti sú rozdelené do dvoch častí:
Časť A
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
Na túto časť je stanovená finančná alokácia vo výške 100-tis. Eur.

Časť B
• marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.
Na túto časť je stanovená finančná alokácia vo výške 400-tis. Eur.

ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSVO

Oprávnenými aktivitami v tejto oblasti sú výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc , autobusových zastávok a pod.,
Na túto časť je stanovená finančná alokácia vo výške 250-tis. Eur.

OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Oprávnenými aktivitami je výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás,
Finančná alokácia je stanovená vo výške 250-tis. Eur.