VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Číslo výzvy: 21/PRV/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 v súvislosti s § 13, zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou (ďalej len „príručka pre žiadateľa“), so Systémom riadenie CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020 a metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „výzva“),

pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. 5. 2017 Dátum uzavretia výzvy: 30. 6. 2017

1. Formálne náležitosti výzvy/

1.1 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom:

Žiadosti o poskytnutie informácií adresujte na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. Prípadné informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail info@apa.sk alebo na adrese kancelárie generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. PPA bude reagovať na otázky, na ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovom sídle PPA len odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty. Vprocese vyhodnocovania a schvaľovania Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupinyPPA neposkytne informácie o stave ich vyhodnocovania.
Výsledkom konania o Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny bude rozhodnutie. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať. PPA neposkytuje individuálne poradenstvo k výzve.

1.2 Časový harmonogram konania o Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“)

Podávanie a prijímanie ŽoSS_MAS Od 2. 5. 2017 do 15. 6. 2017

Hodnotenie ŽoSS_MAS Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoSS_MASa končí dňom vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoSS_MAS
Počet podaných ŽoSS_MAS v predmetnej výzve Viac ako 100 a menej ako 300 podaných ŽoSS_MAS
Vypracovanie potvrdenia o registrácii ŽoSS_MAS Najneskôr do 90 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoSS_MAS
Výber ŽoSS_MAS Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS uskutoční výber ŽoSS_MAS v zmysle čl.33, ods.3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1303/2013(ďalej len ,,všeobecné nariadenie“)
Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoSS_MAS Najneskôr do 31. 8. 2017

1.3 Výška finančnej alokácie na jednu ŽoSS_MAS:

Finančná alokácia pre MAS sa skladá z dvoch zložiek:
a) základná alokácia pre verejno – súkromné partnerstvo (ďalej len „VSP“), ktoré sa vypočíta podľa nasledovného vzorca ,
350 000 €+ (počet obyvateľov MAS)*X + (rozloha územia MAS)*Y + (miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5%)* Z + (počet obcí)*W
Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nadol.
Vzorec na výpočet základnej alokácie pre VSP vychádza z charakteristík územia VSP v čase podania ŽoSS_MAS. VSP vo vzorci na výpočet základnej alokácie pre VSP uplatní štatistické údaje platné k 31.12.2014 za obce, ktoré tvoria aktuálnu členskú základňu VSP v čase podania ŽoSS_MAS)

Koeficienty:
X = 9,66
Y = 1 150,61
Z = 110 413,32
W = 12 395,25
b) dodatočná výkonnostná alokácia, ktorú MAS môže získať v súlade s kapitolou 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS, Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatkov 1,2, 3 a 4, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy.
Základná ako aj dodatočná výkonnostná alokáciazahŕňaj aj výdavky na chod MAS (podopatrenie 19.4 a/alebo ŠC 5.1.1 časť Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD).
Maximálna výška základnej alokácie pre každé VSP, ktorému bola vydaná hodnotiaca správaprojektového zámeru na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy 1MAS/PRV/2015, je uvedená v prílohe č. 4 výzvy.
V prípade, ak výpočet základnej finančnej alokácie podľa vzorca uvedeného v písm. a) tohto odseku presiahne sumu uvedenú v prílohe č. 4 výzvy na konkrétneVSP(napr. zvýšenie počtu obcí tvoriacich VSP oproti údajom uvedeným v stratégii CLLD predloženej na základe výzvy MPRV SR číslo 1MAS/PRV/2015) výška základnej alokácie pre VSP sa stanoví na základe prílohy č. 4 výzvy.
V prípade, ak finančná alokácia vypočítaná podľa vzorca uvedeného v písm. a) tohto odseku je nižšia ako suma uvedená v prílohe č. 4 výzvy na konkrétne VSP(napr. zníženie počtu obcí tvoriacich VSP oproti údajom uvedeným v stratégii CLLD predloženej na základe výzvy MPRV SR číslo 1MAS/PRV/2015),základná finančná alokácia VSP predstavuje sumu vypočítanú podľa vzorca.VSP vo vzorci na výpočet základnej alokácie pre VSP uplatní štatistické údaje platné k 31.12.2014 za obce, ktoré tvoria aktuálnu členskú základňu VSP v čase podania ŽoSS_MAS.

1.4 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve

Vzhľadom na multifondový charakter stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou je zabezpečené financovanie z dvoch fondov: Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom PRV a Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“).
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje
198 792 747,00 EUR v členení:

zdroj EÚ + štátny rozpočet menej rozvinuté regióny viac rozvinutý región/ostatné regióny
PRV 92 652 434,00 5 583 718,00
IROP 99 000 000,00 1 556 595,00
Spolu 191 652 434,00 7 140 313,00

1.5 Miesto podania ŽoSS_MAS:

ŽoSS_MASsa podávajú poštou resp. inou prepravou (napr. zaslanie prostredníctvom kuriéra) alebo osobne vpodateľni PPA na adrese: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v časevpondelok – štvrtok od 8.00 do 15.00 hod avpiatok od 8.00 do 12.00 hod.

1.6 Ďalšie formálne náležitosti:

– ŽoSS_MAS sa podávajú a prijímajú v písomnej papierovej forme počas lehoty uvedenej v tejto výzve, a to na predpísanom tlačive „Formulár Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny“, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
– Žiadateľ môže podať v rámci tejto výzvy len jednu ŽoSS_MAS.
– PPA zaregistruje len ŽoSS_MAS doručené v zmysle § 19 ods. 4 zákona o EŠIF riadne, včas a v určenej forme.
– ŽoSS_MAS je doručená riadne, ak ŽoSS_MAS a povinné prílohy sú:
a) vyplnené na počítači v slovenskom jazyku písmom, resp. v prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, je priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka, ktorý umožňuje objektívne posúdenie ich obsahu. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku a sú vypracované vo formáte, ktorý umožňuje objektívne posúdenie obsahu ŽoSS_MAS (t.j. čitateľnosť písma),
b) vyplnené sú všetky časti presne, jednoznačne a zrozumiteľne.
– ŽoSS_MAS je doručená včas, ak je doručená v písomnej forme, vrátane CD/DVD nosiča osobne na PPA alebo odovzdaná na poštovú, resp. inú prepravu (napr. zaslanie prostredníctvom kuriéra) na adresu PPA stanovenú vo vyzve, a to najneskôr do dátumu uzatvorenia výzvy. Za dátum doručenia ŽoSS_MAS včas, sa považuje:
a) v prípade osobného doručenia deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu PPA uvedenú vo výzve. Podať ŽoSS_MAS za MAS osobne do podateľne PPA je oprávnená akákoľvek osoba zastupujúca MAS prostredníctvom úradne osvedčeného splnomocnenia.
b) v prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzdania ŽoSS_MAS na takúto prepravu. PPA akceptuje uvedený dátum (obmedzuje maximálnu prípustnú lehotu prostredníctvom poštovej alebo inej prepravy ŽoSS_MAS) iba v prípade, ak takto podané ŽoSS_MAS boli prijaté z pošty podateľňou ústredia PPA najneskôr do 7. pracovného dňa (vrátane dňa podania ŽoSS_MAS na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania ŽoSS_MAS v zmysle podmienok výzvy.
– ŽoSS_MAS je doručená v určenej forme, ak je:
a) vyplnený formulár ŽoSS_MAS (v zmysle podmienok uvedených vo formulári ŽoSS_MAS, ktorý je prílohou č. 1 výzvy),
b) ŽoSS_MAS sú podané spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke/balíku. V ľavom hornom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie číslo výzvy, názov opatrenia/podopatrenia, obchodné meno, IČO, adresu/sídlo žiadateľa a v pravom dolnom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“,
c) ŽoSS_MAS sú podané v jednom originálnom vyhotovení, pričom musia byť podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa na mieste/miestach predpísaných vo formulári ŽoSS_MAS,
d) ŽoSS_MAS sú uložené spolu s povinnými prílohami v pevnom zakladacom šanóne ľubovoľnej farby. Prílohy sa do šanónu vkladajú zostupne, tzn. zhora nadol, pričom na vrchu bude formulár ŽoSS_MAS a nasledovať budú povinné prílohy podľa poradia uvedeného v ŽoSS_MAS. Každá príloha bude založená zvlášť vo fóliovom euroobale (ak technicky nie je možné v euroobale, použije sa iný vhodný spôsob podľa uváženia žiadateľa).
e) formulár ŽoSS_MAS a prílohy k ŽoSS_MAS sú doručené v písomnej forme (1 x originál), pričom Stratégia CLLD sa predkladá v jednom origináli vo forme dodatku spolu s prílohami v zmysle kapitoly 4.1 a 4.2 príručky pre žiadateľa, ako aj na CD/DVD nosiči. Stratégia CLLD sa predkladá v ľubovoľnej pevnej väzbe podľa uváženia žiadateľa (neuplatňuje sa písm. d) tohto bodu). V prípade väčšieho rozsahu stratégie CLLD je možné jej prílohy predložiť samostatne, zviazané inou pevnou väzbou. Stratégia CLLD sa predkladá formou dodatku, ktorý musí byť očíslovaný a obsahovať identifikačné údaje: názov MAS, IČO a názov stratégie CLLD. Dodatok vypracuje MAS k aktuálnej/platnej stratégii CLLD t.j. MAS príjme zmeny v aktuálnej/platnej stratégii CLLD a následne zapracuje zmeny so sledovaním zmien. Stratégia CLLD sa predkladá formou:
- sledovania zmien (len na CD/DVD nosiči),
- formou prijatých zmien v písomnej forme podpísaný štatutárnym orgánom, alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa.
Dodatok musí byť schválený a prijatý v súlade so stanovami občianskeho združenia
– V prípade, že ŽoSS_MAS nebola doručená riadne, včas, alebo v určenej forme, PPA konanie zastaví a vydá Rozhodnutie o zastavení konania v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o EŠIF.
– Ak vzniknú v rámci administratívneho overenia pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoSS_MAS alebo jej príloh, PPA tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, resp. v prípade pochybností o kompletnosti ŽoSS_MAS, PPA vyzve žiadateľa na doplnenie. Lehota na vyjadrenie/doplnenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia oznámenia.
– V prípade, že žiadateľ nedoplní ŽoSS_MAS alebo neodstráni tieto pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoSS_MAS v stanovenej lehote, PPA v zmysle §20, ods. 1, písm. d) zákona o príspevku z EŠIF konanie zastaví a vydá Rozhodnutie o zastavení konania.

2. Podmienky poskytnutia príspevku

2.1 Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnení na podanie ŽoSS_MAS sú:
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorému bola vydaná gestorom CLLD na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov (výzva č. 1MAS/PRV/2015) pre podopatrenie 19.2 hodnotiaca správa projektového zámeru (relevantný údaj je IČO občianskeho združenia, ktorému bola vydaná hodnotiaca správa).

2.2 Oprávnenosť aktivít

- Stratégia CLLD musí byť vypracovaná v zmysle podmienok uvedených v príručke pre žiadateľa, Systéme riadenia CLLD a záväznej štruktúry stratégie CLLD, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD k príručke pre žiadateľa.
- Aktivity v rámci stratégie CLLD musia byť vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami PRV SR 2014 – 2020, IROP, všeobecného nariadenia, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (ďalej len ,,nariadenie EPFRV“). Bližšia špecifikácia je uvedená v Systéme riadenia CLLD v znení dodatkov.
- Aktivity v rámci opatrení, resp. podopatrení, ak si MAS stanovila v stratégii CLLD:
a) Investície do hmotného majetku/4.3 Obmedzenie platí len pre oblasť Investícií týkajúcich sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, ktoré sú podporované v rámci podopatrenia 4.3 v PRV SR 2014 – 2020,
b) Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov/6.1,
c) Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov/6.3.
- sú v súlade s cieľmi a podmienkami opatrení v PRV SR 2014 – 2020 a v súlade s podmienkami vykonávacieho nariadenia č. 808/2014.

2.3 Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 2.4. Kritériá pre výber projektovSystému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a viac rozvinutý región/ostatné regióny (Bratislavský kraj).

2.4 Kritériá pre výber projektov
Kritéria pre výber projektov pozostávajú zo všeobecných podmienok výberu MAS a hodnotiacich kritérií.
2.4.1 Všeobecné podmienky výberu MAS:

P. č. VŠEOBECNÉ PODMIENKY VÝBERU MAS ZDROJ INFORMÁCIÍ
1. Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000 (údaje k 31.12. 2014) . ŽoSS_MAS - časť B., bod 7
Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
2. Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS(údaje k 31.12. 2014) . ŽoSS_MAS - časť B., bod 7
Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
3. Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7 (obce môžu byť zastúpené aj združením, príp. mikroregiónom). Ak je obec zastúpená združením, prípadne mikroregiónom, nemôže súčasne vystupovať ako samostatný člen MAS. ŽoSS_MAS - časť B., bod 4
Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Príloha č. 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS
Príloha č. 3: Mapa územia MAS
Príloha č. 4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)
4. MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stratégia CLLD
Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS - s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, úradne osvedčená fotokópia
5. MAS má vytvorenú minimálnu štruktúru orgánov a ich právomocí v súlade s kapitolou 6.1.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020. Stratégia CLLD
Kapitola 5.1.1
Príloha č. 7: Organizačná štruktúra MAS
Príloha č. 8: Personálna matica MAS
Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS (v stanovách musia byť uvedené orgány a ich právomocí, resp. odkaz na dodržiavanie minimálnej povinnej štruktúryorgánov a ich právomocí v súlade s kapitolou 6.1.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020)
6. MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. Stratégia CLLD
Kapitola 5.1.1
Príloha č.4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)
Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS
7. Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku. ŽoSS_MAS - časť B., bod 4
Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Príloha č. 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS
Príloha č. 3: Mapa územia MAS
Príloha č.4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)
Príloha č. 8: Personálna matica MAS
8. Z podpory sú vylúčené všetky krajské mestá s výnimkou prímestských častí Bratislavy a Košíc do 5000 obyvateľov (vrátane). ŽoSS_MAS - časť B., bod 4
Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Príloha č. 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS
Príloha č. 3: Mapa územia MAS
9. Z podpory sú vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory. Stratégia CLLD
Kapitola 5.2, tabuľka č.4
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS

10. MAS má vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia CLLD obsahuje definované povinné časti a je vypracovaná v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD. Stratégia CLLD
Kapitola 4
Kapitola 5.2

11. Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť, ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom. Stratégia CLLD
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Príloha č. 3: Mapa územia MAS
12. Stratégia CLLD vypracovaná MAS je multifondová – zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR. ŽoSS_MAS - časť A., bod 2
Stratégia CLLD
Kapitola 4.3
Kapitola 5.2

Pokiaľ MAS zistí, že po schválení štatútu MAS, došlo z jej strany k zmene v plnení Všeobecných podmienok výberu MAS, je povinná túto skutočnosť do 5 pracovných dní oznámiť gestorovi CLLD. Gestor CLLD následne bezodkladne písomne oznamuje uvedené skutočnosti PPA a RO pre IROP.
2.4.2 Hodnotiace kritéria:
A. Tvorba partnerstva a stratégie
A.1 Tvorba a zloženie partnerstva Hodnotenie Zdroj informácií pre hodnotenie
Vyváženosť rozloženia členskej základne - má aspoň 40 % obcí v MAS zastúpenie aspoň 1 členom z občianskeho alebo z podnikateľskéhosektora?
Pozn.: členská základňa sa počas fungovania MAS môže meniť, ale uvedená podmienka vyváženosti rozloženia musí byť zabezpečená s toleranciou 10 %. áno nie Stratégia CLLD
Príloha č. 4. Zoznam členov MAS (vrátane obcí)
Prebiehal proces tvorby a formovania partnerstva už od roku 2014 alebo skôr?
Pozn.: členská základňa nemusí byť totožná. História partnerstva spĺňa podmienku aj v prípade, ak v členskej základni zostalo aspoň 30 % z pôvodných členov, ktorí sa podieľali na procese tvorby a formovania partnerstva.
áno nie Stratégia CLLD, kapitola 2.1 a kapitola 2.2
Príloha č. 5 Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva
Každá aktivita v popisnej časti (kapitola 2.1 a 2.2) musí byť preukázaná. Druh, forma a množstvo predložených dokumentov preukazujúcich aktivity je na rozhodnutí MAS, napr.: prezenčné listiny, fotodokumentácia, zápisy a ďalšie relevantné podklady.
V prípade, že sa niektoré z dokumentov prílohy č. 5 nachádzajú na webovom sídle MAS, MAS vyplní prílohu č.5 s tým, že uvedie konkrétny odkaz (linky), kde sa dokumenty nachádzajú.
A.2 Tvorba stratégie CLLD
Uskutočnili sa aspoň 3 informačné aktivity, prostredníctvom ktorých bola do tvorby stratégie CLLD zapojená verejnosť (občaniaprofesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých sektorov) a tvorila sa stratégia za účasti zástupcov z aspoň 2 rôznych cieľových skupín. ?
Pozn.: informačné aktivity, ako napr.: ankety, dotazníky, informačné kampane, verejné stretnutia, podujatia, spoločenské aktivity, semináre, workshopy, formálne konzultácie, organizácia podujatí pre rôzne cieľové skupiny a pod. áno
nie
Stratégia CLLD, kapitola 2.2
Príloha č. 5.1 Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD (informačné aktivity)
Každá aktivita v popisnej časti (kapitola 2.2) musí byť preukázaná. Druh, forma a množstvo predložených dokumentov je na rozhodnutí MAS, napr.: prezenčné listiny, fotodokumentácia, zápisy a ďalšie relevantné podklady.
V prípade, že sa niektoré z dokumentov prílohy 5.1 nachádzajú na webovom sídle MAS, MAS vyplní prílohu č.5.1 s tým, že uvedie konkrétny odkaz (linky), kde sa dokumenty nachádzajú.
A.3 Kvalita manažmentu
Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Pozn.: Manažér MAS sa počas fungovania MAS môže meniť pod podmienkou, že budú zachované uvedené kritériá áno nie Príloha č. 8: Personálna matica MAS
Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) v prípade, ak má MAS pozíciu manažéra personálne obsadenúsa preukazujú predložením profesijného životopisu a inými dokladmi o vzdelaní, prípadne ďalšími relevantnými certifikátmi.
V prípade, ak pozícia manažéra MAS nie je ešte personálne obsadená, uvedú sa požiadavky na jeho výber. MAS nemusí mať ku dňu podania ŽoSS_MAS vybraného manažéra, za splnenie kritéria sa považuje, pokiaľ sú v stratégii CLLD a prílohe č. 8 popísané požiadavky na jeho výber.
MAS musí mať vybraného manažéra najneskôr do podania ŽoNFP na podopatrenie 19.4 Chod MAS a/alebo ŠC 5.1.1 IROP - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.
Predkladajú sa len kópie bez úradného overenia.

B. Hodnotenie kvality stratégie
B.1 Analytická časť Hodnotenie Zdroj informácií pre hodnotenie
Sú popísané výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 3.1
Sú definované zvláštnosti/špecifiká daného územia? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 3.1
Obsahuje SWOT analýza sumarizáciu z analýzy zdrojov? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 3.2
Obsahuje identifikácia potrieb aj ich odôvodnenú prioritizáciu v nadväznosti na SWOT analýzu? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 3.3
B.2 Strategický rámec
Sú všetky strategické a špecifické ciele odôvodnené SWOT analýzou a sú k nim priradené potreby, ktoré budú danými cieľmi napĺňané? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 4
Obsahuje stratégia inovatívne znaky vo vzťahu k riešeniu miestnych problémov a ich príspevok k naplneniu cieľov stratégie CLLD, resp. opatrení, cieľových skupín, fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS a je spôsob implementácie týchto inovačných znakov/prístupov aj konkretizovaný?
Príklady inovačných znakov: nové výrobky, služby, technológie alebo postupy a výrobné procesy v miestnom prostredí, zavádzanie IKT (napr. ako súčasť aktivít) alebo aplikácia nových (doteraz nepoužívaných) postupov v jednotlivých krokoch prípravy a implementácie stratégie CLLD, alebo nových postupov na zvyšovanie potravinovej/ energetickej sebestačnosti, zvyšovanie zamestnanosti, nové spôsoby mobilizácie a využívania existujúcich zdrojov a aktív komunity, budovanie spolupráce medzi rôznymi subjektmi a odvetviami, platformy pre sociálne inovácie, navrhovanie a podporu pilotných projektov áno nie Stratégia CLLD, kapitola 4.5
B.3 Riadiaci a implementačný proces
Sú implementačné procesy popísané v súlade s riadiacimi dokumentmi PRV SR 2014 - 2020 (odkazom na relevantnú dokumentáciu alebo priamym opisom v stratégii CLLD (súhrn daných procesov) a zahŕňajú minimálne nasledovné prvky:
a) postupy vyhlásenia výzvy MAS,
b) postupy hodnotenia projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
c) postupy výberu projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.1.2
Obsahuje akčný plán v rámci každého plánovaného opatrenia/podopatrenia minimálne údaje v zmysle Prílohy č.1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.2, tabuľka: Opatrenie stratégie CLLD, časť A a časť B
Je zabezpečená nadväznosť vybraných opatrení/podopatrení na ciele stratégie CLLD a identifikované potreby? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.2, tabuľka: Opatrenie stratégie CLLD, časť A
B.4 Monitorovanie a hodnotenie stratégie
Sú stanovené:
- všetky povinné monitorovacie ukazovatele PRV SR 2014 - 2020 a IROP v zmysle Prílohy č.1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD a
- monitorovacie ukazovatele identifikovaného špecifického cieľa IROP a fokusovej oblasti PRV ? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.3.2
Voliteľné kritérium
Sú identifikované možné riziká implementácie stratégie CLLD (z hľadiska finančného, procesného a ľudských zdrojov) a popis opatrení na ich elimináciu vrátane zodpovedných subjektov? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.3.1
Je vypracovaný hodnotiaci rámec (plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie CLLD, spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie CLLD) vrátane siedmich kľúčových znakov LEADER v zmysle kapitoly 10. Systému riadenia CLLD? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.3.1
Sú stanovené postupy sebahodnotenia MAS vrátane popisu spôsobov overovania, frekvencie a získavania monitorovacích ukazovateľov v nasledovných oblastiach:
- implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER,
- implementačný proces,
- riadiaci proces,
- propagácia a vzdelávanie členov MAS? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.3.1
B.5 Finančný rámec
Finančný rámec: sú všetky tabuľky spracované v súlade so stanovenou štruktúrou Prílohy č.1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD(formálne a vecne)? V prípade chýb v počítaní bude tolerovaná odchýlka 1 %. áno nie Stratégia CLLD, kapitola 6.1 a 6.2
Voliteľné kritérium
Je na aktivity neverejného sektora v rámci finančného plánu vyčlenených aspoň 50 % z rozpočtu (PRV + IROP) na stratégiu CLLD? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 6.2
Je stratégia CLLD vyvážená, t.j. zahŕňa zdroje PRV a IROP vo vyváženom pomere s odchýlkou max. 6 percentuálnych bodov (v prípade BSK max. 1 percentuálny bod) áno nie Stratégia CLLD, kapitola 6.2
B.6 Prínosy stratégie CLLD k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia, k napĺňaniu cieľov PRV, k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia a viacodvetvový charakter stratégie
Je podiel rozpočtu stratégie CLLD k počtu predpokladaných novo vytvorených pracovných miest max. 135 tis. €?
Pozn: Podiel rozpočtu stratégie z PRV a IROP na počet celkovo vytvorených miest. áno nie Stratégia CLLD, kapitola 7.1
Stratégia CLLD, kapitola 6.1
Sú uvedené konkrétne opatrenia/podopatrena, ktoré sú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti v určitých oblastiach a/alebo konkrétne opatrenia/podopatrenia na riešenie prierezových cieľov (životné prostredie, zmierňovanie klimatických zmien a klimatická adaptácia) a/alebo opatrenia/podopatrenia na podporu znevýhodnených/ marginalizovaných skupín pri rozvoji ekonomického potenciálu územia)?
Popisujú sa napr.:
• Prínosy stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov PRV najmä v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva
• Prínosy stratégie CLLD na podporu znevýhodnených/ marginalizovaných skupín pri rozvoji ekonomického potenciálu územia
• Princípy ochrany a zlepšenia životného prostredia
• Aspekty environmentálnej účinnosti? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 7.2
B.7 Prínosy stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov IROP
Napĺňanie cieľov IROP prostredníctvom príspevku aktivít stratégie CLLD k špecifickým cieľom Prioritnej osi 5 IROP, tzn.: je aspoň 40 % finančných prostriedkov pre aktivity podporované z IROP určených na aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP – mimo zdrojov na chod MAS? MAS prostredníctvom stratégie CLLD vytvorí počet miest v podnikoch (FTEs), ktorý je podielom alokácie pre aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP a určenou sumou na vytvorenie 1 pracovného miesta maximálne 50 000 EUR. áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.2
Stratégia CLLD, kapitola 5.3.2
Stratégia CLLD, kapitola 6.2
Stratégia CLLD, kapitola 7.2
B.8 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
Uvádza stratégia CLLD minimálne 3 ďalšie relevantné stratégie na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni pričom, vzájomná doplnkovosť a synergický efekt s týmito stratégiami sú konkretizované a vecne zdôvodnené? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 7.4

B.11 Multiplikačný efekt stratégie CLLD
Popisuje stratégia CLLD multiplikačné efekty:
- šírenie výsledkov a výstupov
- priame, resp. nepriame vplyvy na rozvoj socio – ekonomických činností územia MAS? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 7.5

Voliteľné kritérium:
Obsahuje stratégia CLLD aj popis spôsobu hodnotenia multiplikačných efektov? áno nie Stratégia CLLD, kapitola 5.3.1

Maximálne skóre je 23 „áno“ z povinných hodnotiacich kritérií a 3 „áno“ z voliteľných hodnotiacich kritérií. Splnením podmienky poskytnutia príspevku je dosiahnutie skóre 23 „áno“ z povinných hodnotiacich kritérií a 2 „áno“ z voliteľných hodnotiacich kritérií.

2.4.3 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
1.Žiadateľ musí spĺňať všeobecné podmienky poskytnutia príspevku:
P. č. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIAPRÍSPEVKU
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na území príslušnej MAS
Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu sa musia nachádzať na území SR, resp. príslušnej MAS, hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, technológie a pod. sa musia využívať na území SR resp. príslušnej MAS; v rámci výziev k pre jednotlivé opatrenia sa môže v súlade s čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť, že niektoré aktivity neinvestičného charakteru môžu byť realizované aj mimo územia SR ale v rámci EÚ, napr. pri projektoch nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami, pri vzdelávacích projektoch a pod. a mimo EÚ v prípade operácií, ktoré sa týkajú technickej pomoci alebo propagačných aktivít, ako aj v prípade projektov nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami.
2. Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje.
3. Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku 2 písmena b), d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
4. Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2003 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa.
5. Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého programu, ani v rámci predchádzajúceho obdobia.
V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
Čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.– netýka sa tejto výzvy
6. Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona.
Čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. – netýka sa tejto výzvy
7. Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 41 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.– netýka sa tejto výzvy
8. Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.
§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nepreukazuje sa pri paušálnych platbách.– netýka sa tejto výzvy
9. Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej činnosti mimo EÚ.
V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
11. Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (ďalej len „Nariadenie o CED“).
12. V prípade, že sa na dané činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci resp. pomoci de minimis, žiadateľ musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlúčiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Podmienka je relevantná iba pre subjekty, ktoré sú v zmysle výzvy povinné preukázať splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.– netýka sa tejto výzvy
13. Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície.– netýka sa tejto výzvy
14. Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.– netýka sa tejto výzvy
15. Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie a/alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu .
16 Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):
a) skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;
c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.
– netýka sa tejto výzvy

2. Žiadateľ predkladá hodnotiacu správu vydanú na základe výzvy MPRV SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 číslo 1MAS/PRV/2015.
3. Stratégia CLLD ako príloha ŽoSS_MAS sa predkladá formou dodatku v zmysle podmienok príručky pre žiadateľa a zároveň Stratégia CLLD musí byť vypracovaná v súlade so:
a) Systémom riadenia CLLD v znení platných dodatkov,
b) Príručkou pre žiadateľa,
c) Metodickým pokynom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 príručky pre žiadateľa.
4. Žiadateľ je povinný predložiť k Stratégii CLLD aj kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD ako samostatný materiál.
5. V prípade zmiešaných MAS (zasahujúcich súčasne do územia viac rozvinutý región/ostatných regiónov a menej rozvinutého regiónu) je zdroje na operácie v rámci stratégie CLLD potrebné rozlíšiť podľa kategórie regiónu t.j. na menej rozvinutý a viac rozvinutý región/ostatný región, podľa toho, na území ktorého sa budú operácie realizovať. Chod MAS a animácie u zmiešaných MAS budú financované v rámci „PRV viac rozvinutý región/ostatný región“.
6. V rámci stratégie CLLD celkové náklady na chod MAS a animácie (náklady na oživenie) nesmú presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD. Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť minimálne 15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov na chod MAS a animácie. Splnenie uvedenej podmienky v konaní o ŽoSS_MAS bude závisieť od plánovaných celkových nákladov na chod MAS, plánovaných celkových nákladov na implementáciu stratégie financovaných z PRV a IROP a z plánovaných nákladov súvisiacich s oživovaním stratégie.

2.5 Princípy uplatnenia výberu:
Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS uskutoční výber ŽoSS_MAS v zmysle čl.33, ods.3 všeobecného nariadenia, a to posúdením rovnomernosti rozdelenia stratégií CLLD na úrovni NUTS III a kontrolou výsledkov hodnotenia PPA. Na základe výsledkov hodnotenia Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS potvrdí splnenie podmienok poskytnutia príspevku.
V zmysle ustanovení § 13 zákona o príspevku z EŠIF o schválení stratégie a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy projektového zámeru vypracovanej gestorom CLLD vydanej na základe výzvy MPRV SR č. 1MAS/PRV/2015 a to nasledovne:
a) ak podľa hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov, a ŽoSS_MAS zároveň splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve na predkladanie ŽoSS_MAS, PPA vydá rozhodnutie o schválení ŽoSS_MAS;
b) ak podľa hodnotiacej správy projektový zámer nesplnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov a PPA overila, že ŽoSS_MAS spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určenej vo výzve na predkladanie ŽoSS_MAS (t.j. žiadateľ ku dňu podania ŽoSS_MAS odstránil identifikované nedostatky, ktoré viedli ku konštatovaniu, že projektový zámer nesplnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov), PPA vydá rozhodnutie o schválení ŽoSS_MAS;
c) ak ŽoSS_MAS nesplnila podmienky poskytnutia príspevku určenej vo výzve na predkladanie ŽoSS_MAS (t.j. žiadateľ ku dňu podania ŽoSS_MAS neodstránil identifikované nedostatky, ktoré viedli ku konštatovaniu, že projektový zámer nesplnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov, a/alebo bez ohľadu na hodnotiacu správu bol identifikovaný iný nedostatok a tento viedol k záverom, že ŽoSS_MAS nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku) PPA vydá rozhodnutie o neschválení z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia príspevku, bez ohľadu na hodnotiacu správu.

2.6 Spôsob financovania
Neuplatňuje sa pre túto výzvu.
2.7 Centrálna databáza vylúčených subjektov
Spravovanie Centrálnej databázy vylúčených subjektov (CED) zahŕňa spracúvanie osobných údajov (zber údajov, prenos údajov, registrácia varovaní o vylúčení, zostavy v databáze atď.). Výkonné orgány alebo subjekty a styčné miesto, ako aj ďalšie orgány, ktoré sa v SR podieľajú na evidencii údajov v CED (napr. Generálna prokuratúra SR), sú povinné dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené zákonom o ochrane osobných údajov. Tretím stranám, musia byť v najskoršej fáze procesu poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ poskytnuté informácie v rozsahu:
– identifikačné údaje prevádzkovateľa databázy CED, ktorým je účtovník Európskej Komisie,
– zoznam spracúvaných údajov,
– účel spracúvania osobných údajov,
– subjekty, ktorým uvedené údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené,
– poučenie o právach tretích osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov.
Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy.

2.8 Zmena a zrušenie výzvy

1. PPA môže výzvu zmeniť (do dátumu uzavretia predmetnej výzvy), ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky výzvy. PPA tak môžu spraviť do uzavretia predmetnej výzvy.
2. PPA umožní žiadateľovi, aby doplnil alebo zmenil ŽoSS_MAS podané do termínu zmeny predmetnej výzvy, ak ide o takú zmenu, ktorou môže byť skôr podaná ŽoSS_MASdotknuté. PPA písomne informuje žiadateľov a určí primeranú lehotu na ich doplnenie alebo zmenu. Nie všetky zmeny výzvy vyžadujú, aby žiadateľ musel vykonať priamo konkrétne úpravy alebo zmenu v predložených ŽoSS_MAS. Z uvedeného dôvodu bude možnosť nápravy zo strany PPA umožnená žiadateľovi vtedy, ak to konkrétna zmena predmetnej výzvy vyžaduje.
3. PPA môže po zverejnení výzvy (aj po uzavretí výzvy) zmeniť formálne náležitosti predmetnej výzvy, vrátane jej príloh. Pritom sa posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. Zmeny formálnych náležitostí výzvy nemôžu mať za následok to, že by sa rozšíril alebo zúžil potenciálny okruh dotknutých žiadateľov alebo by sa takouto zmenou zasiahlo do práv a povinností potenciálnych alebo zúčastnených žiadateľov v rámci výzvy. Súčasťou zmeny formálnych náležitostí predmetnej výzvy môže byť napr. zmena výšky indikatívnej alokácie určenej na výzvu.
4. PPA zmenu výzvy nemôže vykonať v prípade, ak ide o nasledovné podmienky poskytnutia príspevku:
a) oprávnenosť žiadateľa,
b) oprávnenosť aktivít,
c) oprávnenosť miesta realizácie,
d) kritériá na výber projektov.
5. PPA vždy v súvislosti so zmenou výzvy predĺžia lehotu na predkladanie ŽoSS_MAS/ŽoNFP vtedy, ak zmena predmetnej výzvy vyžaduje aktivitu zo strany žiadateľa v súvislosti s podanými ŽoSS_MAS, napr. ich zmenu/doplnenie.
6. Každá zmena výzvy a jej príloh (formou sledovania zmien) spolu s odôvodnením zrušenia PPA zverejňuje na svojom webovom sídle. Informáciu o zverejnení zrušenia výzvy môže umiestniť na svojom webovom sídle aj Centrálny koordinačný orgán.
7. PPA je oprávnená zrušiť výzvu iba v prípade, ak je objektívne nemožné (z dôvodu legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia výzvy ani pri všetkej odbornej starostlivosti) pristúpiť k schváleniu ŽoSS_MAS alebo je nevyhnutná taká zmena podmienok, ktorá znamená podstatnú zmenu týchto podmienok a nie je možná cestou zmeny výzvy.
8. Ak by sa podmienky poskytnutia príspevku zmenili podstatným spôsobom, akým sú najmä zmeny spočívajúce v zmene oprávnenosti žiadateľa, partnera, cieľovej skupiny, miesta realizácie, aktivít a kritérií na výber projektu alebo nie je možné financovať projekty z objektívnych dôvodov (napr. zmeny vo finančnom pláne PRV 2014 - 2020, zásadné identifikované skutočnosti vo výzve, ktoré neboli odhalené pri jej vyhlásení a za ich zachovania by došlo k výberu žiadostí v rozpore s legislatívou EÚ alebo právnym poriadkom SR, PPA sú povinní predmetnú výzvu zrušiť.
9. PPA je oprávnená zrušiť výzvu do okamihu vydania prvého rozhodnutia o ŽoSS_MAS, resp. do doby, kým nie je vyčerpaná alokácia finančných prostriedkov. Povinnou súčasťou informácie o zrušení výzvy sú aj dôvody jej zrušenia.
10. Ak dôjde k zrušeniu výzvy, PPA vráti ŽoSS_MAS podané do dátumu zrušenia výzvy žiadateľovi.
11. Zrušenie výzvy spolu s odôvodnením zrušenia PPA zverejňuje na svojom webovom sídle. Informáciu o zverejnení zrušenia výzvy môže umiestniť na svojom webovom sídle aj Centrálny koordinačný orgán.

V Bratislave 2. 5. 2017

Ing. Juraj Kožuch, PhD
generálny riaditeľ

Prílohy:

1. Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny
2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER aIntegrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
3. Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku 5
4. Maximálna výška základnej alokácie pre verejno-súkromné partnerstvá
5. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
6. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom
7. Zoznam merateľných ukazovateľov