Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca zo dňa 22.5.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o udelenie štatútov miestnych akčných skupín v rámci programu CLLD/LEADER, konaného dňa 22.5.2017 v Turčianskych Tepliciach a z pracovného zasadnutia členov Partnerstva horného Turca.

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny – 21 osôb zo 49 členov
poverenie k hlasovaniu – 1 osoba, z toho 1 starosta (Horná Štubňa)
pre zaneprázdněnost sa ospravedlnil starosta z obce Mošovce

1. OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia:
A. Prečítanie listu primátora Mesta Turčianske Teplice Mgr. Igora Husa
B. Oboznámenie s výzvou na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) č. 21/PRV/2017 a s výstupmi školenia pre VSP/MAS k Systému riadenia CLLD a k pripravovanej výzve pre MAS v Banskej Bystrici 11.mája 2017 – Rastislav Tarhaj

Za zapisovateľku: rokovania určil Ing. Evu Mališovú
Za overovateľov zápisu: Ing. Milana Lettricha, Atak systems, s.r.o Dubové
Mgr. Zuzana Chorváthová, obec Čremošné

2. OVERENIE POČTU HLASOV
Na základe prezenčnej listiny a sčítania počtu prítomných členov vrátane splnomocnených osôb, predseda PHT konštatoval, že Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia. Na základe návrhu prítomných členov bol plánovaný program zaradený na pracovné rokovanie členov PHT.

A. List primátora Mesta Turčianske Teplice Mgr. Igora Husa
List, ktorý je prílohou zápisnice, prečítala Ing. Eva Mališová, ktorej bol zaslaný e-mailom. V predmetnom liste je síce potvrdený záujem mesta pokračovať v činnosti, avšak pre časovú zaneprázdnenosť a čerpanie dovolenky poverenej osoby – prednostu MsÚ sa ho nemôžu zúčastniť osobne.
K stanovisku primátora je však viacero pripomienok:
- K adrese prijímateľa: Predmetný list je nesprávne adresovaný. Neexistuje žiadne Združenie LEADER. Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia PHT bola zaslaná členom PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA, ktorého náplňou je príprava Integrovanej stratégie regiónu horného Turca v programe CLLD/LEADER
- K odstavcu 3: Každému členovi PHT sú zasielané zápisnice po potvrdení overovateľmi zápisu a preto je irelevantné zasielať kópie prezenčných listín. Neobvyklá požiadavka, ktorá spochybňuje činnosť poverených orgánov a nedôveru v nich.
- K odstavcu 4: nesprávna interpretácia výzvy – 20% nie je určených na mzdové náklady vo výške 200 tis. €, ale na chod Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) počas celého obdobia, t.j. na 6 rokov, čo je 33,3 tis.€/rok. V čom je zahrnutá prevádzka kancelárie, vybavenie, kancelárske prostriedky, manažment projektu, účtovníka, hodnotiace komisie, monitorovacie komisie a pod. Uvedená suma, je súčasťou projektu a nie je predmetom výberu členských príspevkov od členov PHT. Na túto činnosť sa bude musieť podieľať PHT spolufinancovaním vo výške 5% z uvedenej sumy, t.j. 10 tis.€, čo je 1,67 tis. €/rok. Ako bolo konštatované, do ZMOS-u každá obec a mesto platí oveľa viac a pritom nemôže získať sumu, ktorú môže táto organizácia získať pre rozvoj regióne v rámci programu CLLD/LEADER.
- ďalšie členské prostriedky neboli predmetom rokovania ani predchádzajúceho
rokovania VZ PHT.

Diskusia k bodu A:
Ing. Milan Litva – upozornil, že VZ PHT nemôže prijímať žiadne uznesenia, ktoré by boli záväzné a preto je otázne, či sa má v rokovaní pokračovať, alebo má byť rokovanie ukončené. Poukázal na list primátora mesta, ktorý nedôverou spochybňuje tieto aktivity a preto môže byť celá snaha zbytočná.

Rastislav Tarhaj – informoval, že sa pred zasadnutím stretol s primátorom mesta Turčianske Teplice Mgr. Igorom Husom, ktorý potvrdil záujem mesta pokračovať v projekte CLLD/LEADER.

Ing. Peter Heško – uviedol, že aj keď VZ PHT nie je uznášania schopné treba pokračovať v rokovaní, nakoľko tí ktorí na zasadnutie prišli majú záujem o uvedenú problematiku a zapojiť sa do nej.

Ing. Dušan Lukáč – navrhol, aby sa pokračovalo v rokovaní aj napriek tomu, že nebude uznášania schopné.

Ing. Milan Litva – po dohode s prítomnými uviedol, že Valné zhromaždenie PHT pre neprítomnosť viac ako polovice členov nie je uznášania schopné a preto zasadnutie bude pokračovať ako pracovné rokovanie.

B. Oboznámenie s výzvou na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) č. 21/PRV/2017a s výstupmi školenia pre VSP/MAS k Systému riadenia CLLD a k pripravovanej výzve pre MAS v Banskej Bystrici 11.mája 2017

Rastislav Tarhaj v skratke uviedol danú problematiku, pričom charakterizoval 3 kategórie, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť:
1. Legislatívna oblasť – zmena Stanov PHT
2. Personálna a technická oblasť – chod MAS
3. Finančná oblasť

- Uzávierka predkladania žiadosti je 15.6.2017, pričom dostal neoficiálnu informáciu, že termín sa môže predĺžiť do konca mesiaca jún 2017 (do 30.6.2017).
- Žiadosti budú financované z 2 programov a to z PRV a z IROP, pričom musí byť zachované vyvážené čerpanie.

1. k legislatívnej oblasti:
V zmysle výzvy sme povinní zmeniť Stanovy PHT podľa pokynova to:
- systém riadenia, čo znamená všetkých členov rozdeliť do 3 skupín:
1. skupina obce.
2. skupina podnikatelia
3. skupina MVO a FO
- v závislosti na tom rozdeliť hlasovacie právo, ktoré v súčasnosti je 1 člen – 1 hlas. Ak by bol záujem o iný pomer hlasov podmienkou je, že verejný sektor nemôže mať viac ako 45% hlasov. Prítomní odporučili systém 1 člen – 1 hlas ponechať.
- revíznu komisiu zmeniť na kontrolnú komisiu
- spresniť plnenia všetkých orgánov

2. k personálnej a technickej oblasti:
- V predkladanej stratégii musia byť uvedení hodnotitelia projektov, výberové komisie,
kde počet členov sa zvýšil z 5 na 7, monitorovacie komisie a pod. so dodržaním
vylúčenia stretu záujmov.
- Garantovať, že chod MAS vieme naplniť aj ľudskými zdrojmi, t.j. menovite 2 manažérmi a 1 účtovníkom na 6 rokov,
- Monitorovanie projektu aj po jeho ukončení zasielať monitorovacie správy
- Zabezpečiť vybavenie kancelárie a v predloženej stratégii uviesť harmonogram výziev, ktoré musia byť vyhlásene do 2 mesiacov po schválení. V opačnom prípade môžeme byť sankcionovaní
- Do 36 mesiacov musí byť vypísaných 50% výziev, v opačnom prípade sú stanovené sankcie vo výške 5% z celkovej sumy

3. k finančnej oblasti:
- v stratégii je nutné zaviazať sa na vytvorenie 10 pracovných miest mimo riadiacich orgánov, t.j. mimo manažmentu PHT, pričom finančná podmienka je maximálne 50 tis. na 1 pracovné miesto, čo musí byť zakotvené v zmluve,
- investícia v obci musí byť zachovaná minimálne 5 rokov po ukončení realizácie príslušnej investície.

Diskusia k bodu B:
Ing. Pavel Petránek PHD – dotazoval sa:
a) na výšku finančných prostriedkov na 1 pracovníka, či 50 tis.€ je záväzných bez ohľadu na výšku projektu,
b) či je možné na toho istého pracovníka čerpať prostriedky aj z UPSVaR
c) či sa výška príspevku v rámci programu CLLD/LEADER napočítava do limitu finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ, tzv. de miniminis,
d) ako budú nastavené percentuálne výzvy na 3 sektory (verejný – obce, podnikatelia, MVO a FO)

Rastislav Tarhaj – odpovedal k bodom:
a) výška je závislá od finančnej náročnosti celého predloženého projektu záujemcom
b) táto problematika nie je zatiaľ známa
c) pravdepodobne nie, ale uvedené bude spresnené

Mgr. Zuzana Chorváthová – dotazovala sa:
a) na bod 5, čo je to dodatočná finančná alokácia

Rastislav Tarhaj – odpovedal:
a) Na strane 30 materiálu Systém riadenia CLLD - dodatočná finančná alokácia vznikne z nevyčerpaných prostriedkov a môže byť prerozdelená tým MAS, ktoré budú plne fungovať.

Ing. Ľubomír Lettrich:
a) uviedol, že ešte môže byť prerozdelených ďalších 60 mil. € z iných zdrojov,
b) uviedol, žealokované finančné prostriedky pre náš región v sume 1,238 mil.€, bude podľa pokynov prerozdelených nasledovne:
- 200 tis. € je určených na chod MAS
- zostávajúcich 1038 tis €: 50% verejný sektor a 50% neverejný sektor.
c) Navrhol spracovať väčší projekt, ktorý by zahŕňal celý región a z ktorého by mali prospech všetky obce partnerstva, napr. ochrana ŽP, nakladanie s odpadmi a pod.

Bc. Ján Grauzeľ:
a) kritizoval veľkú byrokraciu
b) dotazoval sa na hodnotiace kritéria a na to čo bude najproblematickejšie splniť
c) dotazoval sa, aké výzvy budú vyhlásené.

Rastislav Tarhaj – odpovedal:
a) uviedol, že všetko sa dá stihnúť a naplniť, avšak je potrebná účinná spolupráca všetkých členov PHT, ich podpora a dôvera. Spochybňovanie nepomôže nikomu z partnerstva, len aktívne zapojenie a spolupráca
b) najväčší problém bude naplnenie pracovných miest a ich udržateľnosť po požadovanú dobu plnenia.
c) Potrebné je zadefinovať pracovné skupiny, ktoré zadefinujú zameranie výziev a konkrétnym dokumentom

Ing. Peter Heško – dotazoval sa:
a) či môžeme použiť podklady aj z predchádzajúcich stratégií,
b) či nemôže byť vyhlásená výzva so všeobecným zameraním ako napr. výzvy Nadácie Orange, kde sa môžu prihlásiť záujemcovia s vlastnými návrhmi zamerania.
c) Čo bude nosným programom stratégie.

Rastislav Tarhaj – odpovedal:
a) že môžeme vychádzať z predchádzajúcich stratégií, avšak upraviť ich v zmysle pokynov vo výzve:

Ing. Eva Mališová – odpovedala k bodu:
b) nemôžeme vyhlásiť všeobecnú výzvu, ale prispôsobiť výzvy v stratégii podľa usmernenia na spracovanie Integrovanej stratégie MAS.

Ing. Miroslava Sumková – požadovala
a) jasné stanovisko primátora mesta Turčianske Teplice, aby v závere nedošlo k zablokovaniu celého projektu, keďže z doterajších postojov nie je ich stanovisko a spolupráca jednoznačná.

Ing. Dušan Lukáč – navrhol:
a) zamerať sa na 1 väčší spoločný projekt, ktorý by prispel k rozvoju celého regiónu a nezameriavať výzvy na malé projekty
b) pripraviť Valné zhromaždenie tak, aby sme boli uznášania schopní a mohli pokračovať v spracovávaní stratégie
c) osobne vyzvať aj neprítomných starostov na podporu spoločného regionálneho projektu, ktorý by pomohol všetkým obciam v okrese,
d) zálohové členské obcí z roku 2015 predefinovať a schváliť ako riadne členské PHT

Ing. Milan Litva – zhrnul výstupy z diskusie a uviedol, že čo najskôr je potrebné:
a) dohodnúť finančné ohodnotenie spracovateľa stratégie,
b) zálohové členské z roku 2015 preformulovať na riadne členské a tak schváliť VZ PHT, nakoľko pri predkladaní projektu musíme deklarovať, že na účte máme min. 10 tis. .€.
c) nastaviť výzvy a ich zameranie,
d) dohodnúť personálne zloženie všetkých požadovaných zložiek (manažment, účtovník, externí hodnotitelia, členovia všetkých komisií.....)
e) vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať na stratégii,
f) navrhol zamerať sa na podporu subjektu, ktorý by podporil ďalšie subjekty v regióne. Napr. výzvy na podporu a ochranu ŽP, agentúra na podporu tvorby ďalších projektov a ďalších možností

Ivan Gejdoš – navrhol:
a) Vytvoriť pracovnú skupinu s tým, že manažérom projektu bude Rastislav Tarhaj, ktorý si vyberie ďalších členov.

Na záver sa prihlásili do pracovnej skupiny títo členovia PHT, ktorí budú spoločne pracovať na integrovanej stratégii PHT:
1. Rastislav Tarhaj, RRA STRED – manažér projektu
2. Ivan Gejdoš, starosta obce Jazernica
3. Ing. Pavel Petránek, PHD, Morky Petránek, s.r.o.
4. Ing. Peter Heško, AGIL
5. Ing. Milan Lettrich, Atak systems, s.r.o.
6. Bc. Ján Grauzeľ, starosta obce Rakša
7. Mgr. Zuzana Chorváthová, starostka obce Čremošné
8. Ing. Dušan Lukáč, starosta obce Blážovce
9. Ing. Milan Litva, predseda PHT
10. Ing. Eva Mališová, OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice

Pracovná skupina je otvorená aj ďalším členom PHT, ktorí sú ochotní venovať svoj čas príprave Integrovanej stratégie PHT v rámci výzvy CLLD/LEADER č. 21/PRV/2017

Prítomní členovia PHT sa dohodli na
pracovnom stretnutí dňa 29.5.2017 (pondelok) o 15.00h. v zasadačke MsÚ Turčianske Teplice

Úloha č.1
Na pracovné stretnutie pozvať mailom členov pracovnej skupiny a aj ostatných členov PHT, ktorí na zasadnutí dňa 22.5.2017 neboli a mali by záujem podieľať sa na tvorbe stratégie.
T.: do 23.5.2017 Z.: Ing. Eva Mališová

V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.5.2017

Zapísala: Ing. Eva Mališová

Overili:

Ing. Milan Lettrich, Atak systems, s.r.o. ...........................................................

Mgr. Zuzana Chorváthová, starostka obce Čremošné..........................................................

Ing. Milan Litva
predseda PHT