Činnosť

Obec Malý Čepčín je jednou z menších obcí na území Partnerstva horného Turca. Pri príprave rozvojových a strategických dokumentov nás ale potešilo veľké nadšenie a záujem nielen poslancov a starostky ale i občanov, ktorým záleží na obci a okolí. Na stretnutí dňa 13.3.2014 bol zmapovaný potenciál územia a navrhnuté aktivity, ktoré by mohli vytvoriť pracovné miesta.

Dňa 5.11.2015 na Valnom zhromaždení PHT boli zvolené nasledujúce orgány združenia:

RADA ZDRUŽENIA
Zástupcovia verejného sektora dňa 3.9.2015 nominovali do Rady združenia:

Ing. Ľubomíra Lettricha – starostu obce Dubové
Mgr. Zuzanu Chorvátovú – starostku obce Čremošné
Evu Pálešovú – starostku obce Slovenské Pravno

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov v zmysle Organizačného poriadku Partnerstva Horného Turca a vykonáva aj nasledovné činnosti:
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán;
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia;
- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

I. Základné všeobecné informácie:

01. júna 2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora.

Dôvodová správa o prístupe LEADER/ CLLD na rokovanie obecného (mestského) zastupiteľstva

I. Základné všeobecné informácie:

RO OP CS SR-ČR oznamuje, že v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií bude od 1.1.2011 zabezpečovať zverejnenie zmlúv o poskytnutí FP v Centrálnom registri zmlúv.

Zákon č. 546/2010 sa pre účely úpravy procesov implementácie OP CS SR-ČR týka najmä zmeny a doplnenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Predmetná zmena sa týka najmä nadobudnutia účinnosti zmlúv v nadväznosti na zavedenie povinnosti zverejnenia písomných zmlúv, ktoré uzaviera povinná osoba.

Vážené kolegyne, kolegovia, materiál Práca, ekonomický rozvoj a trvalá udržateľnosť vidieka som pre potreby projektu vybrala z viacerých dôvodov

Región Turiec patrí k regiónom na juhu Žilinského samosprávneho kraja. Ponúka návštevníkom nádherné prírodné scenérie, termálne pramene, kultúrne pamiatky, históriu, možnosti športového vyžitia – turistiku, lyžovanie, cykloturistika v Blatníckej, Gaderskej, Necpalskej alebo Jasenskej doline, plávanie v Turčianskych Tepliciach, rybolov, jazdu na koňoch... Turiec sa nachádza v Turčianskej kotline, ktorá je obkolesená národnými parkami Veľka a Malá Fatra a Kremnickými vrchmi a pohorím Žiar.

Obec Jasenovo

Obec sa nachádza 10 km na západ od Turčianskych Teplíc. Názov obce je odvodený od porastu stromov - jaseňa. Na území dnešnej obce Jasenovo bolo sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, v chotári obce hradisko Vyšehrad. Obec založili na zákupnom práve v chotári obce Pravno v 2. polovici 14. storočia.
V minulosti obec osídlená nemeckým obyvateľstvom, o čom svedčia aj staršie pomenovania ako Kereswelg, Kenefeld. Prvá písomná zmienka je z roku 1392. Doložená je v roku 1495 ako Kenenfeld a od roku 1505 sa spomína už ako Jasenov. V roku 1773 ako Jasenowo, Kassenhey, v roku 1786 ako Jaszenowo, v roku 1920 ako Jasenovo, maďarsky Jaszenova. V roku 1715 mala 19 domácností, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1785 mala 46 domov a 336 obyvateľov, v roku 1828 mala 38 domov a 337 obyvateľov. V 18.-19. storočí patrila Prónayovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Za I. ČSR boli v obci tradičné zamestnania a výroba šindľov. Obyvatelia sa zapojili do SNP.
V Čase Veľkej Moravy na kopci Vyšehrad stál hrad. V roku 1975 sa tam uskutočnil archeologický prieskum, ktorý viedla PhDr. Marta Remiášová. V súčasnosti sa vyskytla informácia, že na Vyšehrade môže byť pochovaný Metod, ktorého hrob sa do dnešných čias nenašiel.