P O Z V Á N K A na riadne zasadnutie Najvyššieho orgánu PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA dňa 12.6.2017

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Najvyššieho orgánu PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA, ktoré sa uskutoční dňa

12.6.2017 (pondelok) o 15.00h.
v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice

PROGRAM:
1. Dodatok č. 1/2017 k Stanovám PHT registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 12.2.2016 pod č. VVS/1-900/90-31694-1 v zmysle pokynov riadiaceho orgánu
2. Zmena zálohového členského príspevku na riadny členský príspevok
3. Schválenie dodatku k stratégii horného Turca v rámci programu CLLD/LEADER , harmonogram výziev a zameranie stratégie podľa sektorov
4. Záver

Ing. Milan Litva
štatutárny orgán PHT

Vybavuje: Ing. Eva Mališová
Kontakt: 0905 307464
malisovae@gmail.com