Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca na schválenie integrovanej stratégie LEADER/CLLD, konanej dňa 9.12.2015 v Turčianskych Tepliciach

1.OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia, určil:
• za zapisovateľku rokovania Ing. Evu Mališovú
• za overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzanu Chorvátovú, starostku oce Čremošné
Natašu Terekovú, OZ Kvitnúca nádej Turčianske Teplice

2. PREDSTAVENIE SPRACOVANEJ INTEGROVANEJ STRATÉGIE LEADER/CLLD
Hlavným bodom programu bolo podrobné oboznámenie so spracovanou integrovanou stratégiou pre rozvoj regiónu horný Turiec, ktorú prítomný predložil Rastislav Tarhaj, projektový manažér.

3. DISKUSIA
V diskusii sa prítomní členovia podrobne informovali o jednotlivých postupoch stratégie, vízii a možnostiach úspešnosti a čerpania prostriedkov z tohto programu a z ďalších programov Ministerstva pôdohospodárstva SR.

4. UZNESENIE
Účastníci Valného zhromaždenia PHT v závere tohto zasadnutia prijali nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 2/2015

A. S c h v a ľ u j e
Spracovanú integrovanú stratégiu CLLD HORNÉHO TURCA pre MAS PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
Prítomní: 31 Za: 31 Zdržali sa: 0 Proti: 0

V Turčianskych Tepliciach, dňa 10.12.2015
Zapísala: Ing. Eva Mališová

Overili:

Mgr. Zuzana Chorvátová, starostka obce Čremošné...........................................................

Nataša Tereková, OZ Kvitnúca nádej Turčianske Teplice....................................................

Ing. Milan Litva , predseda PHT