Správa o kontrole hospodárenia organizácie

PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA , združenie
SNP 514 / 122
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 42 063 141

Predmetom kontroly: účtovníctvo a hospodárenie združenia
Obdobie: rok 2015 a 2016

1.Účtovníctvo rok 2015 a rok 2016
Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady za rok 2015 a 2016: účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, peňažný denník, účtovné doklady.

Záver:
Na základe predložených dokladov konštatujem, že účtovníctvo združenia bolo vedené v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z, v znení n.n., a v súlade s Opatrením MF SR č.24975/2010 - 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v jednoduchom účtovníctve.

2.Hospodárenie

Rok 2015
Príjmy........................10 310,50 €

V zmysle predbežného dohovoru a jednotlivých uznesení obcí a Mesta Turčianske Teplice boli členovia občianskeho združenia, písomne vyzvaní k uhradeniu zálohového členského príspevku. Celková výška predpísaného členského bola 11 998 €.
V roku 2015 bolo uhradené zálohové členské vo výške 10 310,50 €. Uvedené príjmy boli jedinými príjmami občianskeho združenia.

Výdavky ...........................47,06 €
Výdavky boli vynaložené na réžiu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami........................10 263,44 prebytok

Zostatok finančných prostriedkov na účte .......10 412,33

Zver:
Hospodárenie v roku 2015 bolo v súlade s účelom združenia.

Rok 2016

Príjmy .................................................................1 717,60
Z toho :
Doplatok členského ..........................1 687,50
Dar Mališová..........................................30,00
Úroky ......................................................0,10

Výdavky...............................................................11 660,60
Z toho:
Služby spracovanie projektu............11 500,00
Réžia ....................................................160,66

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami ...................................9 943,06 schodok
Pokrytý z prebytku roku 2015

Zostatok finančných prostriedkov na účte ...........466,36

Záver:
Hospodárenie v roku 2016 bolo v súlade s účelom združenia.

Rok 2017
V termíne od 11.11. 2016 – 27.01.2017 bola vykonaná finančná kontrola z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na správnosť predložených a deklarovaných výdavkov súvisiacich s projektom LEADER/CLLD. Uvedená kontrola odsúhlasila predložené výdavky vo výške 11 500 € jedná sa o výdavky za spracovanie projektu.
Finančné prostriedky boli pripísané na účet združenia dňa 7.2.2017.

Záver:
Účtovníctvo združenia je v súlade s platnými zákonmi.

Hospodárenie je v súlade s účelom na ktorý bolo združenie zriadené. Finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne.

Výhrady mám voči postupu pri platení členského zo strany obcí a Mesta Turčianske Teplice, a to z toho dôvodu, že sa jednalo o zálohové členské v celkovej výške 11 998 €. Z uvedeného členského sa financovala základná aktivita združenia.
Navrhujem, aby uvedené členské bolo považované za riadne členské za roky 2015 a 2016.

Turčianske Teplice 24.04.2017

Ing. Oľga Sitárová
Kontrolór združenia