Aktuality

Na základe získaných informácii z celkovej motivácie a spolupráce z jednotlivých samospráv ako aj uplatňovaním získaných skúseností ostatných účastníkov projektu bola využitá aj iná forma spolupráce, čo bolo umocnené aj potrebou spoločenskej situácie vzhľadom na to, že bolo obmedzené priame stretávanie sa na prípravných a realizačných aktivitách kovidových opatrení, čo viedlo k vyššiemu využívaniu elektronickej komunikácie, čo je ako jeden z motivačných výstupov vlastnej realizácie projektu.

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
vás pozýva na workshop a sprievodný program
Trendy a realita v odpadovom hospodárstve
v dňoch 19.11.2019 – 20.11.2019
do Penziónu PANDA, Slnečná 706/3, Turčianske Teplice (http:/penzionpanda.sk/)
v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555

PROGRAM WORKSHOPU:

Rozvojová Agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. - ako Vedúci partner (VP) v projekte s názvom: „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555) začala spoločne s partnermi projektu dňa 01.02.2018 realizáciu jeho aktivít

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva Horného Turca, ktoré sa uskutoční

5. novembra 2015 o 15,00 h. v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach/

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Partnerstva Horného Turca
3. Informácia o stave prípravy integrovanej stratégie LEADER/CLLD v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
4. Vízia rozvoja územia
5. Diskusia
6. Záver

Ing. Eva M a l i š o v á, v.r.
predsedníčka PHT

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva Horného Turca, ktoré sa uskutoční

5. novembra 2015 o 15,00 h. v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach/

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Partnerstva Horného Turca
3. Informácia o stave prípravy integrovanej stratégie LEADER/CLLD v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
4. Vízia rozvoja územia
5. Diskusia
6. Záver

Ing. Eva M a l i š o v á, v.r.
predsedníčka PHT