Pozvánka n a zasadnutie Valného zhromaždenia

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva Horného Turca, ktoré sa uskutoční

5. novembra 2015 o 15,00 h. v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach/

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Partnerstva Horného Turca
3. Informácia o stave prípravy integrovanej stratégie LEADER/CLLD v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
4. Vízia rozvoja územia
5. Diskusia
6. Záver

Ing. Eva M a l i š o v á, v.r.
predsedníčka PHT

Prílohy:
1. Stanovy PHT
2. Zoznam členov PHT
3. Organizačná štruktúra PHT
4. Návrh orgánov PHT
5. Popis štruktúry orgánov PHT
6. Návrh vízie
7. Bodovacie kritéria hodnotenia stratégie
8. Nominácia do databázy hodnotiteľov