Stanovy záujmového združenia právnických osôb, REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA STRED

Zakladatelia záujmového združenia právnických osôb – REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA STRED (ďalej len RRAS) na základe ustanovení § 20 f až 20 j Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením Čl. VIII. Zakladateľskej zmluvy zo dňa 18. decembra 2009.

vydávajú:
Stanovy REGIONÁLNEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY STRED ďalej len RRAS
takto:

I. Základné ustanovenia

1. Názov: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA STRED
2. Sídlo: SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
3. Právne postavenie: Záujmové združenie právnických osôb. Založené podľa § 20 f až
20 j Občianskeho zákonníka, ako samostatná právnická osoba, s vlastnou právnou subjektivitou.
4. Pôsobnosť: RRAS sa zakladá na dobu neurčitú a má regionálnu pôsobnosť
v Žilinskom samosprávnom kraji s dôrazom na okresy Turčianske Teplice a Martin.

II. Ciele, obsah a predmet činnosti

Cieľom RRAS je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Žilinskom samosprávnom kraji s dôrazom na okresy Turčianske Teplice a Martin s inštitucionálnym prepojením orgánov komunálnej správy, mimovládnych organizácií, poľnohospodárskych združení atď. Vo svojej činnosti sa pritom zameria predovšetkým na:
- komplexný rozvoj regiónu, v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov,
- aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce, podporu vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- participáciu pri spravovaní regionálnych, subregionálnych, mestských, obecných rozvojových a technicko-ekonomických štúdii, vytváranie imidžu, informačných systémov, databáz, atď.,
- poskytovanie konzultačných a informačných služieb a to najmä poradenstva v súvislosti s využívaním predvstupových, povstupových, štrukturálnych fondov pri príprave a tvorbe projektov, atd'.,
- budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, výstav a prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív,
- koordináciu aktivít a zabezpečenie úzkej spolupráce so všetkými subjektami podieľajúcimi sa na realizácii úloh v regionálnom rozvoji, so zreteľom na implementáciu programov a zabezpečovanie projektov EÚ, organizovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami,
- poskytovanie poradenstva a informačného servisu pri tvorbe implementácií, riadení a monitoringu rozvojových projektov a pri získavaní zahraničného štartovacieho kapitálu,
- poskytovanie poradenstva, informácií, vzdelávania a všestrannej pomoci pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov, potrebnej na začatie, rozvoj či stabilizáciu podnikateľskej činnosti
- mediálnu, edičnú, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia.
- odporúča a presadzuje priority financovania ekonomického, sociálneho rozvoja v rámci kraja,
- vyhl'adáva a definuje v danom čase zdroje financovania - vrátane zdrojov EÚ. Rieši úlohy nefinančnej povahy ako sú napr. organizačné, politické podpory, lobing, odporúčania pre centrálnu štátnu správu a samosprávu na podporu regiónu a pod.
- RRAS vykonáva činnosť zameranú na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania v tomto rozsahu:
 - poskytovanie podnikateľského poradenstva,
 - zabezpečovanie a vykonávanie vzdelávania vrátane rekvalifikácií,
 - projektovanie regionálneho rozvoja,
 - informačné a publikačné služby v oblasti podnikania,
 - vykonávanie činností spojených pri vyhľadávaní podnikateľských vzťahov medzi partnermi doma a v zahraničí,
 - poskytovanie malých pôžičiek pre podnikateľov,
 - vykonávanie alebo zabezpečovanie nájmu priestorov pre podnikateľov,
 - vykonávanie administratívnych služieb pre začínajúcich podnikateľov.

III. Členstvo

1. Členom RRAS môžu byt' právnické osoby: miestne samosprávy, združenia obcí a miest a mikroregióny, komory a združenia podnikateľov, občianske zduženia, vzdelávacie organizácie, výskumné organizácie, podnikatelia, za podmienky, že súhlasia s cieľmi RRAS, obsahom jej stanov a sú ochotné aktívne sa podieľať na realizácii úloh.
2. O členstvo v RRAS záujemcovia žiadajú prostredníctvom písomnej prihlášky, doručenej jej správnej rade. Jej súčasťou musí byť tiež súhlasné stanovisko príslušného štatutárneho orgánu právnickej osoby, uchádzajúcej sa o členstvo v RRAS.
3. Členstvo v RRAS vzniká na základe rozhodnutia správnej rady.
4. Členstvo v RRAS zaniká:
a) zánikom RRAS
b) vystúpením člena
c) vylúčením člena
d) nezaplatením ročného členského príspevku, na základe výzvy, najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
5. K vystúpeniu člena dochádza na základe rozhodnutia jeho príslušného štatutárneho orgánu, a to písomným oznámením člena, doručenom správnej rade RRAS.
6. K vylúčeniu člena dochádza pre neplnenie povinností člena alebo pre porušenie stanov RRAS a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
7. V prípade vylúčenia alebo vystúpenia člena tento nemá žiadny právny nárok na vrátenie prostriedkov, ktorými prispel do majetku RRAS v súlade s rozhodnutím jej orgánov.

IV. Práva a povinnosti členov

1. Člen RRAS má právo:
a) aktívne sa podieľať na činnosti RRAS a používať všetky výhody plynúce z členstva,
b) predkladať iniciatívne návrhy na plnenie úloh a obsahu činnosti a cieľov RRAS, zakotvených v jej stanovách,
c) voliť a byt' volený do orgánov RRAS
2. Člen RRAS je povinný:
a) aktívne sa podieľať na napĺňaní cieľov RRAS a ďalších úloh, vyplývajúcich z jeho členstva v RRAS,
b) platiť členské príspevky v stanovenej výške, ktoré každoročne schvaľuje valné zhromaždenie a v prípade svojich reálnych možností materiálne, finančne, organizačne alebo inak prispievať do rámca plnenia obsahu činnosti a cieľov RRAS, ako aj na zabezpečenie jej bežnej agendy a činnosti.

V. Orgány

1. Orgánmi RRAS sú:
- valné zhromaždenie
- správna rada
- kontrolór
- riaditeľ
2. Nezlučiteľná je funkcia člena správnej rady, kontrolóra, riaditeľa RRAS.
3. Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, funkčné obdobie kontrolóra je tri roky a riaditeľ RRAS je volený na dobu neurčitú, pričom funkčné obdobie sa končí až ustanovením nových orgánov RRAS.
4. Členstvo v orgánoch RRAS sa končí:
a) Smrťou,
b) Uplynutím funkčného obdobia,
c) Odstúpením,
d) Zánikom členstva v RRAS,
e) Zánikom členského subjektu, ktorý osoba reprezentuje v RRAS, zánikom pracovno-právneho vzťahu medzi osobou a RRAS,
f) Odvolaním.
5. Zo všetkých zasadnutí orgánov RRAS sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po dobu 6 rokov.

VI. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RRAS a tvoria ho zástupcovia všetkých členov RRAS. Každý člen je na valnom zhromaždení zastúpený jedným zástupcom a má jeden hlas.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) Rozhoduje o zmene stanov RRAS,
b) Schvaľuje plán činnosti a rozpočet RRAS,
c) Vyhodnocuje plnenie plánu činnosti a stav hospodárenia RRAS,
d) Schvaľuje ročnú správu o činnosti RRAS a jej ročnú účtovnú uzávierku,
e) Volí a odvoláva členov správnej rady a kontrolóra RRAS
f) Rozhoduje o výške vstupného príspevku a členského príspevku na činnosť RRAS,
g) Rozhoduje o zániku RRAS a spôsobe jej majetkového vysporiadania, pričom v prípade likvidácie vymenúva likvidátora RRAS
3. Valné zhromaždenie RRAS je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je právoplatné, ak zaň hlasovalo viac ako 50 % prítomných členov RRAS
4. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne jedenkrát ročne, na základe rozhodnutia správnej rady RRAS. Zvoláva ho a vedie predseda správnej rady, resp. ním poverený člen správnej rady. Zasadnutie valného zhromaždenia musí byť zvolané písomnou pozvánkou s uvedením navrhovaného programu, a to najmenej 9 dní pred jeho konaním.
5. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia predseda správnej rady zvolá vtedy, ak si to vyžadujú záujmy zakladateľov, na základe rozhodnutia správnej rady, na žiadosť kontrolóra, resp. riaditeľa RRAS alebo na žiadosť aspoň 1/3 členov RRAS.

VII. Správna rada

1. Správna rada je výkonným orgánom RRAS a rozhoduje o všetkých otázkach činnosti RRAS, ak tieto nie sú týmito stanovami vyhradené do výlučnej pôsobnosti iných orgánov RRAS.
2. Správna rada má 3 členov, volených a odvolávaných valným zhromaždením RRAS.
3. Členovia správnej rady si spomedzi seba volia svojho predsedu a podpredsedu.
4. Správna rada RRAS je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie správnej rady je právoplatné, ak zaň hlasovalo viac ako 50 % všetkých členov správnej rady RRAS
5. Správna rada menuje a odvoláva riaditeľa RRAS a stanovuje jeho platové náležitosti.
6. Správna rada zasadá na základe plánu práce, spravidla 2-krát za 12 mesiacov. Zasadnutia správnej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
7. Rozhoduje o schválení členstva v RRAS.
8. Mimoriadne zasadnutie správnej rady RRAS zvolá jej predseda z podnetu jej člena, na základe žiadosti kontrolóra alebo riaditeľa RRAS.

VIII. Kontrolór

1. Kontrolór je kontrolným orgánom RRAS.
2. Kontrolór:
a) Sleduje plnenie plánu činnosti RRAS, vypracúva stanovisko k návrhu jej rozpočtu a ročnej účtovnej uzávierky, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu RRAS.
b) Vykonáva kontrolu vedenia účtovných kníh a iných účtovných dokladov RRAS.
c) Upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
d) Iniciuje zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia alebo správnej rady, ak si to vyžaduje naliehavý záujem RRAS

IX. Riaditeľ

1. Riaditeľ RRAS je výkonným a štatutárnym orgánom. Vymenúva a odvoláva ho správna rada RRAS.
2. Riaditeľ zastupuje RRAS navonok, koná v jej mene, vykonáva práva zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch a riadi bežnú činnosť a agendu RRAS.
3. Na zasadnutiach správnej rady sa zúčastňuje s hlasom poradným.

X. Hospodárenie

1. Majetok RRAS tvoria:
- vlastné zdroje
- vecné a peňažné dary
- príspevky domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb a iných subjektov
- dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku a fondov.
2. Vlastnými zdrojmi sú najmä:
- členské príspevky členov RRAS
- príjmy z vlastnej činnosti a realizovaných aktivít RRAS
- iné príjmy, plynúce z realizácie predmetu činnosti RRAS
3. Činnosť RRAS môže byť podporovaná tiež prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, Združenia miest a obcí Turca a ďalších subjektov.
4. RRAS hospodári na základe ročného rozpočtu, schváleného valným zhromaždením.
5. RRAS vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.

Xl. Plán činnosti

1. Na realizáciu cieľov RRAS každoročne riaditeľ vypracúva ročný plán činnosti na nasledujúci kalendárny rok, vrátane jej rozpočtu.
2. Schválený plán činnosti RRAS valným zhromaždením, predkladá riaditeľ RRAS na posúdenie Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku zo Štátneho rozpočtu..
3. Plnenie ročného plánu činnosti RRAS hodnotí správna rada, preskúmava ho kontrolór a schvaľuje ho valné zhromaždenie RRAS.

XII. Zánik

1. O zrušení RRAS rozhoduje výhradne jej valné zhromaždenie. K jej zániku dochádza dňom jej výmazu z registra záujmových združení právnických osôb na registrovom úrade.
2. Na zánik RRAS a jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.
3. Pri zániku RRAS s likvidáciou sa likvidačný zostatok rozdelí členom pomerne podľa výšky ich príspevkov.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy môžu byť zmenené alebo doplnené len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia RRAS, a to vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám, pričom tieto podliehajú schváleniu registrovým úradom.
2. Všetky veci, vzťahy a otázky, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa správajú podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútroorganizačnými smernicami.
3. Tieto stanovy tvoria neoddeliteľnú časť Zakladateľskej zmluvy RRAS zo dňa 18. decembra 2009.

V Turčianskych Tepliciach, dňa.17. októbra 2011

riaditeľ RRAS