Kontakty

Regionálna rozvojová agentúra STRED
SNP 514/122
039 01 Turčianske Teplice

Ing. Eva Mališová, riaditeľka RRA STRED
tel. č.043/492 2711
Mb-tel. 0905 307464
E-mail: malisovae@gmail.com
web: www.partnerstvoht.sk/rras

Rastislav Tarhaj, projektový manažér
Mb-tel. 0908 968 920
E-mail: rtarhaj@gmail.com

Záujmové združenie právnických osôb registrované na základe ustanovení §20 f) až j) Občianskeho zákonníka Obvodným úradom Žilina pod č. OVVS/ZZ PO-1/10 ako súčasť rozhodnutia č. 2011/09241/3FR dňa 24.11.2014
IČO: 45 73 18 37
DIČ: 202 294 7938
Adresa banky: SLSP, a.s., Turčianske Teplice, Číslo účtu: 353367553/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5336 7553 SWIFT: GIBASKBX
SWIFT: KOMASK2X