Ponuka tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020

Vážený pán starosta,
ponúkame Vám spracovanie, resp. aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej obce na roky 2014-2020 v zmysle Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho a jeho zosúladenie s ďalšími strategickými dokumentmi na úrovni Žilinského samosprávneho.

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest spracovávame na profesionálnej úrovni na obdobie čerpania fondov Európskej únie v súčinnosti a informovanosti s obyvateľmi obce.

Modelový obsah PHSR obce
ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ

I. AUDIT ÚZEMIA

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1. Základné informácie (tabuľka)
1.2. História obce
1.3. Širšie územné vzťahy
1.4. Stav územnoplánovacej a programovej dokumentácie

2. PRÍRODNÉ ZDROJE A PODMIENKY

2.1. Prírodné charakteristiky
- geomorfológia, klimatické podmienky, hydrologické pomery, pôdna charakteristika, fauna a flóra, krajinná štruktúra
2.2. Ochrana prírody
- chránené územia, NATURA 2000, ÚSES
2.3. Životné prostredie
- ovzdušie, voda, odpady, seizmicita, radónové riziká, environmentálna regionalizácia

3. ĽUDSKÉ ZDROJE

3.1. Demografická situácia obce
- stav a vývoj obyvateľstva, pohyb obyvateľstva, veková štruktúra obyvateľstva
3.2. Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva
3.3. Vierovyznanie a národnostné zloženie

4. KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ ZDROJE

4.1. Pamiatky a tradície
- tradície, kultúrne a historické pamiatky, osobnosti, rodáci,
4.2. Spoločenský život
- kluby, spolky, združenia, spoločenské aktivity a akcie

5. MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE

5.1. Bývanie a bytový fond
5.2. Základná a technická infraštruktúra
- doprava, voda a odpady, komunikačné a informačné siete, elektrina, plyn,
5.3. Občianska infraštruktúra a vybavenosť, sociálna infraštruktúra
- občianska vybavenosť a služby, sociálne a zdravotné služby, školstvo a vzdelávanie, kultúra a osveta, zariadenia pre rekreáciu, šport a oddych, administratíva a verejná správa

6. EKONOMICKÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV

6.1. Podnikateľské sféra
- primárny sektor, sekundárny sektor, terciálny sektor, kvartérny sektor, organizačná štruktúra hospodárstva
6.2. Trh práce
- zamestnanosť, nezamestnanosť

II. ANALÝZA SITUÁCIE V OBCI

7. SWOT ANALÝZA

8. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA

8.1. Audit problémov - najdôležitejšie problémy
8.2. Kľúčové problémy – matrica problémov

9. ANALÝZA VÄZIEB NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY VÚC

9.1. PHSR VÚC
9.2. ÚPN VÚC

10. ANALÝZA POTENCIÁLU ÚZEMIA

10.1. Rozvojový potenciál územia
10.2. Disparity rozvoja

III. STRATÉGIA ROZVOJA OBCE

11. VÍZA A CIELE ROZVOJA OBCE

11.1. Vízia
11.2. Ciele stratégie rozvoja
- (prioritné oblasti,) strategický (globálny) cieľ, všeobecné (strategické) ciele, špecifické ciele

12. FINANČNÝ RÁMEC

12.1. Finančná náročnosť stratégie
12.2. Zdroje financovania stratégie

PROGRAMOVÁ ČASŤ
I. PROGRAM ROZVOJA

1. PRIORITY A OPATRENIA PROGRAMU

- priority, opatrenia a indikatívne aktivity, väzba na prioritné oblasti a ciele

II. IMPLEMENTČNÝ RÁMEC PROGRAMU

2. ZABEZPEČENIE IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU

2.1. Sociálno-ekonomické partnerstvo
2.2. Inštitucionálne zabezpečenie implementácie programu
2.3. Organizačné zabezpečenie implementácie programu

3. ZÁKLADNÝ IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PROGRAMU

3.1. Indikatívny finančný rámec programu
3.2. Realizačný rámec opatrení

4. MONITORING

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Príloha č. 2

ZÁKON 539

zo 4. novembra 2008
o podpore regionálneho rozvoja
(výňatok)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

DRUHÁ ČASŤ
PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 8
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce6).
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím
obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(5) Programová časť obsahuje najmä:
a) zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

6 § 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa
vypracúva podľa potreby.
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.

TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV A OBCÍ
PRI PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 12
Obec
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis8),
c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na
príprave a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho
územného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

8) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.